Więcej o: Droga powiatowa w Bernowie

Droga powiatowa w Bernowie

Radni Powiatowi i Radni Gminy Gowarczów przyczynili się do decyzji o przebudowie drogi powiatowej na odcinku ponad 300 metrów bieżących w miejscowości Bernów. W dniu 13 listopada 2019 dzięki inicjatywie Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Jolancie Pacocha –  która jak zapowiedziała w kampanii wyborczej będzie robić wszystko, aby współpraca na szczeblu gmina powiat była jak najlepsza i przynosiła korzyści naszej gminie została odebrana do użytku droga w Bernowie. Gmina Gowarczów partycypowała w 50% kosztów tej inwestycji.

Więcej o: 101 rocznica obchodów Święta Niepodległości w gminie Gowarczów

101 rocznica obchodów Święta Niepodległości w gminie Gowarczów

Uroczystości rozpoczynamy wspólną modlitwą na cmentarzu parafialnym przy grobie Nieznanego Żołnierza gdzie oficjalnie zostaje złożony wieniec w narodowych barwach. W krótkim przemówieniu Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha podkreśla rangę uroczystości i mówi jak ciężką drogę musieliśmy przejść, aby odzyskać niepodległość naszego kraju. Na uroczystościach obecni byli: przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Końskich Jolanta Pacocha oraz Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk, a także Radni Gminy Tomasz Młynarczyk, Marian Żurawski, Katarzyna Sobczyńska, Agnieszka Ferensztejn, Paweł Stańczyk, Emil Juszyński. Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Paweł Skowron oraz Wicedyrektor Iwona Kłosek i pedagog szkolna Katarzyna Słoka.

Przemarsz pocztów sztandarowych ulicami Gowarczowa w stronę kościoła parafialnego.
Na czele z Głównym Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej Kazimierzem Kosiorkiewiczem. Złożony z pocztów sztandarowych OSP Gowarczów, OSP Korytków i OSP Giełzów. Poczet sztandarowy przedstawicieli uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, a tuż za nimi maszerują harcerze z 7 Koneckiej Gromady Zuchowej „Krokodylki”. Następnie w pochodzie biorą udział przedstawiciele władz oraz przybyli na uroczystości mieszkańcy. Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny prowadzi ksiądz proboszcz Marek Maciążek w pięknym kazaniu wspomina świętych patronów parafii ponieważ obchodzimy również odpust św. Marcina.
Po mszy adoracja do Najświętszego Sakramentu i procesja wkoło kościoła.
Później wszyscy udajemy się do Kamiennej Woli gdzie oficjalnie zostaje złożony wieniec pod obeliskiem gen. Józefa Piłsudskiego, w patriotycznym przemówieniu Wójt wspomina czasy walki o niepodległość. Następnie sołtys Kamiennej Woli Krzysztof Szlęzak zaprasza wszystkich obecnych na akademię.
Po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego bierzemy udział w akademii przygotowanej przez nauczyciela historii Mateusza Żyszczyńskiego z uczniami klas 4-6 ze szkoły w Kamiennej Woli. Piękna lekcja żywej historii opowiedziana dzięki patriotycznym pieśnią, które są pamiątką po ludziach z tamtego trudnego okresu.
Po akademii głos zabiera sołtys który dziękuje wszystkim tak licznie przybyłym mieszkańcom, później Wójt Gminy również podziękował za piękną patriotyczną akademię oraz Pani kierownik szkoły w Kamiennej Woli Iwonie Chabiera, na koniec radny Tomasz Młynarczyk podziękował włodarzowi gminy, że kontynuuje tradycję składania wieńca pod obeliskiem.

Więcej o: Uroczystości Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II przy ulicy Stanisława Żuka w Gowarczowie

Uroczystości Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II przy ulicy Stanisława Żuka w Gowarczowie

W dniu 8 listopada 2019 uczestniczyliśmy w akademii zorganizowanej przez uczniów klas trzecich pod wychowawstwem Pani Jolanty Żyszczyńskiej, Pani Ilony Pacan i Pani Haliny Kądzieli. O godzinie 11:11 wszyscy uczestnicy akademii uroczyście odśpiewali hymn narodowy. Wysoki poziom artystyczny przedstawienia oddał cały nastrój tego święta, które jest ważne dla wszystkich Polaków. Na uroczystościach obecne były władze Gminy Gowarczów Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz Panią Sekretarz Marzeną Dziewit. Pani wicedyrektor Iwona Kłosek w swoim przemówieniu podkreśliła rangę tej akademii i prosiła o godny odbiór oraz zaprosiła wszystkich na uroczystości 11 listopada, które na terenie naszej gminy rozpoczną się na cmentarzu przy grobie nieznanego żołnierza. Następnie głos zabrał Wójt Stanisław Pacocha, który w swoim przemówieniu pogratulował dzieciom i wychowawcom klas pięknego występu i podkreślił jak ważne są to uroczystości by godnie uczcić pamięć o bohaterach dzięki którym możemy cieszyć się z wolności i niepodległości.

REMONT CMENTARZA W BĘBNOWIE ZAKOŃCZONY

Informuję, iż dnia 30 października zakończyły się prace remontowe cmentarza jeńców i żołnierzy Armii Radzieckiej, znajdującego się w m. Bębnów , gm. Gowarczów.

Cmentarz wojenny jeńców i żołnierzy AR usytuowany jest na terenie lasu, wykonane prace remontowe przyczyniły się do poprawy estetyki tego obiektu.

Zakres prac remontowych obejmował:

remont pomnika głównego, tj.: wykonanie nowych tynków wraz z pomalowaniem na dotychczasowy kolor; obłożenie dolnej części pomnika, podstopni i stopni płytami z granitu w kolorze szarym; obłożenie słupków betonowych przy bramie głównej płytami granitu w kolorze szarym wraz z zamontowaniem nakrywek z granitu; odczyszczenie ogrodzenia oraz wymianę uszkodzonych paneli betonowych na nowe również betonowe; wymianę przy mogiłach zbiorowych starych betonowych krawężników na nowe betonowe; wyrównanie ziemi kwater, oraz obsianiu kwater trawą; wyrównanie, przełożenie, wymianie uszkodzonych płyt oraz oczyszczenie wszystkich alejek chodnikowych; zerwanie płyt na alei głównej i ułożenie na nowo alei z szarej kostki betonowej.

Wójt Gminy Gowarczów

Więcej o: PASOWANIE NA UCZNIA

PASOWANIE NA UCZNIA

Dnia 30 października 2019 roku uczniowie klas pierwszych podczas uroczystej akademii zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie. Uczniowie na sztandar szkoły ślubowali być wzorowymi uczniami, sumiennie wykonywać swoje obowiązki, dbać o dobre imię szkoły, stać na straży wartości, jakie wyznaczył im patron szkoły. Na uroczystości obecni byli ks. proboszcz Marek Maciążek, Sekretarz Gminy Gowarczów Marzena Dziewit, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie. Dzieci podczas występu wierszem i piosenką udowodniły swoją wiedzę i swoje przygotowanie do roli ucznia. Rada Rodziców ufundowała swoim pociechom upominki w postaci książek, dyplomów, słodyczy. Cukierkami częstowała również pierwszoklasistów, Pani Marzena Dziewit. Akademię przygotowały wychowawczynie klas pierwszych.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gowarczów informuje, iż w dniu 11 listopada 2019 r. o godzinie 11.30 na cmentarzu parafialnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbędzie się wspólna modlitwa za zmarłych oraz poległych w walce o Niepodległość. Następnie zostanie złożony wieniec, po czym nastąpi przemarsz pocztów sztandarowych oraz strażaków na uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny. Po mszy świętej wieniec zostanie złożony również przy obelisku w Kamiennej Woli.

XIII sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu 28 października 2019 roku odbyła się XIII sesja Rady Gminy Gowarczów.

Wójt Gminy Stanisław Pacocha przedstawił sprawozdanie z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniej sesji. Pani sekretarz Marzena Dziewit odczytała zarządzenia oraz informację odnośnie złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Gowarczów, kierowników jednostek i pracowników samorządowych.

Ważnym punktem na sesji była informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gowarczów za I półrocze 2019 rok. Skarbnik gminy Pani Justyna Płuciennik przedstawiła opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która pozytywnie zaopiniowała przedłożona przez Wójta Gminy Gowarczów wyżej wymienioną informację.

Kolejnym ważnym tematem obrad były podejmowane uchwały: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gowarczów i w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwały te w dużym stopniu zmienią system odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Gowarczów, co spowodowane jest wprowadzeniem nowych przepisów prawnych. Przepisy te wprowadzone zostały od września 2019 roku ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na uwagę zasługuje również informacja przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Emila Juszyńskiego w sprawie inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Gowarczów celem przesłania wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa własności mienia przez gminę Gowarczów.

Więcej o: OSP  w Korytkowie z nową bramą garażową

OSP w Korytkowie z nową bramą garażową

Wójt Gminy Gowarczów zwrócił się z wnioskiem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich o dofinansowanie z MSWiA wymiany bramy garażowej w budynku strażnicy w ramach zadania „Przygotowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. W związku z powyższym jednostka OSP Korytków otrzymała dofinansowanie 42% zaś wkład własny Gminy wyniósł 58%. Stara brama garażowa znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym i nie gwarantowała należytego zabezpieczenia mienia OSP przed kradzieżą.

Więcej o: Uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Gowarczowie

Uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Gowarczowie

24 października 2019 to data która przejdzie do historii szkoły, ale także zapisze się na kartach wydarzeń naszej gminy. Taka uroczystość zdarza się raz w życiu szkoły. Wyjątkowa okazja do tego, aby w tak uroczysty sposób świętować ten dzień.

Rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej w kościele św. App. Piotra i Pawła w Gowarczowie, tam za sprawą Biskupa Henryka Tomasika otrzymaliśmy święcenie sztandaru Szkoły Podstawowe im. Jana Pawła II. Społeczność uczniowska czynnie uczestniczyła we Mszy Świętej do tego wydarzenia dołączyli również lokalni przedstawiciele władz powiatu: na czele ze Starostą Koneckim Grzegorzem Piecem, Radni Powiatowi ;  Jolanta Pacocha, Robert Plech, Jarosław Staciwa- etatowy członek zarządu oraz Radni Gminy Gowarczów na czele z Przewodniczącym Sławomirem Stańczykiem. Następnie przemaszerowaliśmy ulicami miejscowości do Szkoły Podstawowej przy ulicy S. Żuka, gdzie nastąpiło poświęcenie tablicy upamiętniającej to wydarzenie.  Po tak oficjalnej części uroczystości braliśmy udział w przekazaniu sztandaru z rąk przedstawicieli rodziców na ręce Dyrektora Szkoły, a następnie przekazany został uczniom Szkoły Podstawowej.

Czytaj więcej „Uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Gowarczowie”