Ogłoszenie – konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gowarczów dotyczącej „ Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 rok”

Ogłoszenie z dnia  26 października 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gowarczów.

 1. Przedmiot konsultacji:
 2. Projekt uchwały w sprawie: ’Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 rok”.

 3. Forma konsultacji:
 4. Wyrażenie uwag i opinii wraz z uzasadnieniem na piśmie skierowanym do osoby odpowiedzialnej za konsultacje w Urzędzie Gminy w Gowarczowie.

 5. Termin konsultacji: od dnia 2 listopada do dnia 16 listopada 2020 roku.
 6. Osoba odpowiedzialna za konsultacje w Urzędzie Gminy w Gowarczowie:
 7. Renata Gwardecka p.207
  Tel. 48 6724037 w.235

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Pacocha

Zarządzenie Nr 0050.85.2020

Projekt uchwały

Powstaje nowa droga w Gowarczowie

Gmina Gowarczów systematycznie poprawia stan dróg gminnych. Tym razem powstaje droga dojazdowa do gruntów rolnych w Gowarczowie. Gmina jako jedyna w powiecie dostała na to zadanie największe dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, bo aż 44 .000,00 złotych. Aktualnie rozkładane jest kruszywo tzw. podbudowa pod masę asfaltową, która to będzie układana pod koniec tego tygodnia.

Nadmienić należy, iż przebudowana droga ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametrów technicznych gminnej sieci drogowej.

ZAWIADOMIENIE

Gowarczów 20.10.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), zawiadamia się o zamiarze likwidacji z dniem 30 kwietnia 2021 roku Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli, Kamienna Wola 46b, 26-225 Gowarczów, a także o zamiarze zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji w/w. Filii.

UZASADNIENIE

Przyczyną likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli  są czynniki ekonomiczne, jak i spadek czytelnictwa w Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli. W dniu 11 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Gowarczów wystąpił z pismem do pani kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie  o przedstawienie poziomu czytelnictwa w latach 2016,2017,2018,2019 i do 31 sierpnia 2020. Poziom czytelnictwa w wyżej wymienionych latach przedstawia się następująco:

ROK Ilość wypożyczonych woluminów Ilość czytelników
2016 6055 231
2017 5935 233
2018 5323 231
2019 4371 200
31.08.2020 1954 99

Filia Biblioteczna w miejscowości Kamienna Wola mieści się w budynku zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2020 roku Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Gowarczowie Punkt Filialny w Kamiennej Woli. Aktualnie jedynym wykorzystywanym pomieszczeniem w tym budynku jest wyłącznie lokal, w którym funkcjonuje Filia Biblioteczna w Kamiennej Woli. Tym samym Gmina ponosi koszy utrzymania całego budynku, takie jak ogrzewanie, energia elektryczna przy realnie wykorzystywanym tylko jednym pomieszczeniu.

Podkreślić należy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Gowarczowie znajduje się w centrum miejscowości w budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie, w pobliżu usytuowany jest Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie. Nadmienić należy, że takie usytuowanie biblioteki pozwala na wygodne korzystanie z księgozbioru zarówno przez dzieci, młodzież jak i dorosłych.

Wobec powyższego organizator uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli. Po likwidacji filii część księgozbioru zostanie włączona do księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie, część księgozbioru zostanie przekazana do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie, co wzbogaci ich zbiory oraz poprawi dostępność, natomiast książki zniszczone i zdezaktualizowane zostaną przekazana na makulaturę.  Likwidacja filii nie wpłynie w żaden sposób na dostępność zbiorów bibliotecznych zarówno dla uczniów i mieszkańców.

W związku z powyższym zamiar likwidacji Filii jest zasadny.

z up. Wójta

Marzena Dziewit
Sekretarz Gminy

Link do zawiadomienia (skan w formacie PDF)

Więcej o: XXII sesja Rady Gminy Gowarczów

XXII sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu dzisiejszym  odbyła się nadzwyczajna XXII sesji Rady Gminy Gowarczów. W sesji uczestniczyło 13 radnych z 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Ważnym punktem obrad  sesji była informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gowarczów za I półrocze 2020 roku. Skarbnik gminy przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez Wójta Gminy Gowarczów wyżej wymienioną informację.

Wśród rozpatrywanych uchwał na uwagę zasługuje uchwała dotycząca zamiary likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli, a także uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gowarczów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

OGŁOSZENIE

  Szanowni Państwo!

W związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców, przekazujemy informację na temat funkcjonowania Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Urząd Gminy w Gowarczowie pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530  .

Sprawy w Urzędzie Gminy w Gowarczowie należy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez stronę obywatel.gov.pl i e PUAP. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogę elektorniczną na adres e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Gowarczowie
Plac XX-lecia  1
26-225 GOWARCZÓW
TEL. 48-6724037
FAKS 48-6724744
e-mail:
sekretariat@gowarczow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie:

Plac XX-lecia  1

26-225 Gowarczów

TEL. 48-6724037
FAKS 48-6724744
e-mail:
sekretariat@gowarczow.pl

Od dnia dzisiejszego tj. 19.10.2020 roku do odwołania do Urzędu Gminy w Gowarczowie można wejść jedynie w sprawach w których nie można załatwić za pomocą innych środków komunikacyjnych tj. akty zgonu.

Więcej o: Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

We wtorek 13 października 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Niestety ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie odbyły się jak co roku uroczyste akademie. Życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów pedagogom składali osobiście uczniowie i Samorząd Szkolny oraz w imieniu Władz Gminy Pani Marzena Dziewit Sekretarz Gminy. W tym szczególnym dniu nauczyciele przyjęli z rąk Pani Marzeny Dziewit oraz Dyrektora Szkoły Pawła Skowrona Nagrody Wójta oraz Nagrody Dyrektora.

Grono Pedagogiczne wyróżnione Nagrodą Wójta:

 1. Pani Iwona Habiera
 2. Pani Iwona Kłosek
 3. Pani Agnieszka Kołba
 4. Pani Joanna Lisiewicz
 5. Pan Paweł Skowron
 6. Pani Katarzyna Słoka
 7. Pani Elżbieta Zielińska

Grono Pedagogiczne wyróżnione Nagrodą Dyrektora.

 1. Pani Jolanta Bryk
 2. Pani Joanna Gawrońska
 3. Ks. Adam Głuszek
 4. Pani Barbara Kądziela
 5. Pani Olga Kołodziejczyk
 6. Pani Monika Konewka
 7. Pani Barbara Kosada
 8. Pani Katarzyna Kuleta
 9. Pani Milena Kuta
 10. Pani Angelika Matynia
 11. Pani Ilona Pacan
 12. Pani Renata Ptaszek
 13. Pani Katarzyna Rachuna
 14. Pani Urszula Rybińska
 15. Pani Monika Świeboda
 16. Pani Monika Trawińska
 17. Pani Justyna Wołąkiewicz
 18. Pani Iwona Zając
 19. Pani Jolanta Żyszczyńska
 20. Pan Mateusz Żyszczyński

Nagrody Dyrektora otrzymali również pracownicy obsługi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

„WYBIERZ ŻYCIE BEZ CUKRZYCY”

Drodzy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego! zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, którego głównym celem jest poprawa jakości zdrowia mieszkańców. W ramach konkursu, przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne oraz rzeczowe.  Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl/45-64/ –> w zakładce konkursy znajdują się aktualne inicjatywy.   Głównym celem projektu jest poprawa świadomości w zakresie profilakty zdrowotnej wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – liczymy, że poprzez zabawę konkursową aktywnie włączycie się Państwo do tej szczytnej inicjatywy.

„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. realizuje Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 w ramach projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr: RPSW.08.02.02-26-0005/18 i RPSW.08.02.03-26-0002/18.

Projekt Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na tala 2014-2020

Weekendowy Konkurs SPISowy z Radiem Kielce (edycja III)

Kolejny tydzień #PSR2020 i kolejna szansa na wygranie nagród;-). Wystarczy spisać się w przez Internet🖥 i wziąć udział w konkursie❗ Nie zwlekaj, nagrody🎁 czekają❗ 😀Szczegóły znajdziecie tutaj https://bit.ly/2GRfOUK#PSR2020

#LiczySięRolnictwo

Zapraszam Państwa do oglądania kolejnego odcinka cyklu „7 minut ze spisem rolnym” w niedzielę o godz. 18:50. Tytuł 5. odcinka z Gminy Bieliny to „Mineralne, wapniowe, a może naturalne – o nawożeniu i środkach ochrony roślin w świętokrzyskich gospodarstwach”. Materiał z planu jest zamieszczony w naszych mediach społecznościowych;-)

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją SPISU ROLNEGO informujemy iż na terenie gminy Gowarczów działa rachmistrz Weronika Karbownik – nr tel. 22 666 66 62, kod rachmistrza 4091.

Proszę mieszkańców gminy Gowarczów o współpracę z rachmistrzem, którego zadaniem jest przeprowadzanie ankiet z użytkownikami gospodarstw na terenie gminy Gowarczów.

Gminne Biuro Spisowe w Gowarczowie

Więcej o: Kolejne przebudowane drogi w Gminie Gowarczów!

Kolejne przebudowane drogi w Gminie Gowarczów!

W dniu dzisiejszym miało miejsce oddanie do użytku dwóch odcinków przebudowanych dróg wewnętrznych. Pierwszy odcinek wykonano w miejscowości Komaszyce na odcinku 300 mb, drugi zaś to dokończenie ulicy Partyzantów w Gowarczowie z łączącą się drogą prowadzącą do Miłakowa na odcinku powyżej 100 mb. Odbioru dokonała komisja w składzie: Wójt Gminy Gowarczów Pan Stanisław Pacocha, Sekretarz Gminy Pani Marzena Dziewit, Radny Pan Marian Żurawski oraz Pan Krzysztof Chmielewski, Przedstawiciel Wykonawcy Pan Jan Kubicki oraz Inspektor Nadzoru. Przebudowane drogi przyczynią się do zwiększenia zarówno bezpieczeństwa mieszkańców jak i komfortu jazdy oraz znacznie usprawnią komunikację. Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 150.000,00 zł.