XLIX sesja Rady Gminy

We wtorek 2 października odbyła się XLIX Rady Gminy. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk. Następnie skrót najistotniejszych działań i wydarzeń z poprzedniego miesiąca pracy przedstawił Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha.

Podczas sesji podsumowywano I półrocze bieżącego roku w formie przedstawienia informacji z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gowarczów jak również wykonania planu finansowego jednostek samorządowych (Gminnej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gowarczowie). Przedstawiono również informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Gowarczów, kierowników jednostek, pracowników samorządowych, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Radnych Rady Gminy w Gowarczowie.

Wśród procederowych uchwał rozpatrywano m.in. wprowadzenie zmian zarówno w budżecie gminy na 2018 rok jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022, wyrażenie zgodny na najem oraz użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Gowarczów czy ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Podczas sesji przyjęto projekt Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwalono również Statu Gminy Gowarczów oraz utworzono statuty sołectw na terenie Gminy Gowarczów.

W trakcie sesji przedstawiony został także wniosek w sprawie odwołania radnego Sławomira Stańczyka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy w Gowarczowie. Za zatwierdzeniem wniosku było 6 radnych zaś przeciw 8 radnych więc skład i funkcyjność Rady pozostała bez zmian.