Powstaje nowoczesna pracownia komputerowa

Na terenie naszej gminy powstaje jedna z 49 pracowni komputerowych z terenu województwa świętokrzyskiego udostępnianych bądź doposażanych w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”.

W dniu 16 listopada br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach odbyło się uroczyste spotkanie dotyczące dofinansowania, podczas którego zostały wręczone podpisane Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. W uroczystym spotkaniu wziął udział Wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o partnerstwie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Gowarczów i polega na doposażeniu pracowni w Szkole Podstawowej w Gowarczowie w 24 stanowiska komputerowe dla uczniów, 1 stanowisko dla nauczyciela oraz router. Dzięki tej inwestycji pracownia będzie dostosowana do aktualnych standardów i poprawi strukturę informatyczną w szkole.

Wartość projektu to 81000,00 zł netto w tym: 60 750,00 zł to dofinansowanie unijne a 20 250,00 to wkład własny Gminy Gowarczów.

Projekt „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014-2020 Priorytetowa 7-Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i jest realizowany na obszarach obszarach wiejskich, o najtrudniejszym dostępie do usług publicznych.