Ogłoszenie – szacowanie szkód w rolnictwie

Gowarczów, 25.07.2019r.

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Gowarczów, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 72/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2019r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wójt Gminy Gowarczów zarządzeniem Nr 0050.96.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. powołał Gminną Komisję do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 W terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na obowiązującym urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Gowarczowie (sekretariat i pokój 306).

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć kopię ostatecznego wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jeżeli dotyczy (z Biura Powiatowego ARiMR).

Informuję, że szacowaniu podlegają plony które nie zostały zebrane z pól (zboże jare, zboże ozime, rośliny strączkowe, kukurydza i pastwiska – w przypadku posiadania zwierząt).

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha