Gowarczów dnia. 26.05.2020 r.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GOWARCZÓW

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Gowarczowie informuje, że w najbliższym czasie przystąpi do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd Gminy wezwie do udzielania wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do tut. urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji. Deklaracje można złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Gowarczowie, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

W przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych (np.: nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów), należy w terminie 14 dni złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej, naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że koszty gospodarki odpadami powinny się bilansować z przychodami uzyskiwanymi od mieszkańców Gminy. Wszystkie osoby objęte systemem zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych ponosząc opłatę uzależnioną od liczby domowników, obowiązani są do uiszczenia zgodnej ze stanem faktycznym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W sytuacji, gdy jedna osoba podaje w deklaracji nieprawdziwą liczbę domowników zaniżając ją to nie gmina ponosi z tego tytułu koszty, tyko inni jej mieszkańcy. Dlatego też mając na uwadze dobro wspólne Urząd Gminy w Gowarczowie prosi o niezwłoczną korektę stosownych deklaracji.

Wójt Gminy
/-/Stanisław Pacocha