Aktualności

Więcej o: Artykuły spożywcze dla mieszkańców Gminy

Artykuły spożywcze dla mieszkańców Gminy

To już kolejna inicjatywa Wójta Gminy Gowarczów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie dotycząca pozyskania artykułów spożywczych dla mieszkańców Gminy Gowarczów.

W dniach 20-25 maja 2020 r. rozdysponowano 12 509 kg żywności wśród osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019. Wśród artykułów żywnościowych znalazły się takie produkty jak: szynka drobiowa, gołąbki w sosie pomidorowym, sok jabłkowy, makaron, powidła śliwkowe, mleko, koncentrat pomidorowy, buraczki i herbatniki. Paczki żywnościowe ważące blisko 18 kg były dostarczane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie oraz żołnierzy z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej do miejsc zamieszkania podopiecznych.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gowarczów

Wójt Gminy Gowarczów informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gowarczów na lata 2020-2032” od dnia 1 do 19 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Gowarczów przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Gowarczów.

Mieszkańców Gminy Gowarczów, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

W związku z obecną sytuacją dotyczącą koronawirusa w Polsce, ankieterzy dokonujący spisu będą wyposażeni w maseczki ochronne. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

150 tys. zł premii dla młodego rolnika

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

  • I – w wysokości 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
  • II – w wysokości 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

Dbając o zdrowie nie zapominajmy o środowisku

Dbając o zdrowie nas wszystkich, nie zapominajmy o środowisku 🌏 Nie rozrzucajmy zużytych maseczek ochronnych czy jednorazowych rękawiczek na trawnikach, chodnikach czy w przydrożnych rowach🍀☘  Wrzucajmy zużyte materiały do ulicznych koszy, żeby nie stwarzać realnego zagrożenia! W domu wszystkie odpady tego typu powinniśmy wyrzucać do koszy lub czarnych worków przeznaczonych na odpady zmieszane.

Komunikat – paczki żywnościowe dostarczane do miejsca zamieszkania

Wójt Gminy Gowarczów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie uprzejmie informują, że paczki żywnościowe z Kieleckiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będą dostarczane do miejsca zamieszkania osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w dniach od 22.05.2020r. do 29.05.2020r. przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie oraz żołnierzy z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Do tej pory mieszkańcy sami odbierali żywność w budynku po starej plebanii przy ul. Kościelnej w Gowarczowie, ale w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa należy ograniczać ryzyko zakażenia i tworzenia się większych zgromadzeń ludzi, dlatego w chwili obecnej zmuszeni jesteśmy zmienić formułę wydawania żywności.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności niezależnych od nas wynikających z braku możliwości realizacji pomocy wówczas niezwłocznie poinformujemy Państwa o tych okolicznościach w oddzielnym komunikacie.

Żywność osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Kierownik GOPS w Gowarczowie
Izabela Wąsik

Więcej o: Narodowy Dzień Zwycięstwa

Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja to Narodowy Dzień Zwycięstwa, święto utworzone zostało na pamiątkę zakończenia II wojny światowej. W tym dniu na cmentarzu w Bębnowie Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha z Sekretarz Marzeną Dziewit uczcili pamięć poległym w walce o niepodległość.
W uroczystości wzięli udział również delegaci Świętokrzyskiego oddziału koła w Końskich Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z prezesem Andrzejem Nieszpaur i Przewodniczącym Rady Powiatu Zbigniewem Kowalczykiem.

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa jak co roku miały symboliczny charakter. W 75 rocznicę pod pomnikiem poległych delegacje zapaliły znicze i złożyły okolicznościowe wiązanki, oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym .

Zalew w Rudzie Białaczowskiej

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę małego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ruda Białaczowska. Do 30.11.2021 termin na opracowanie dokumentacji. Zbiorniki takie pomagają zarówno w łagodzeniu skutków suszy jak i zapobieganiu powodzi. Poprawiają bilans wodny w okolicy i wpływają pozytywnie na niwelowanie skutków jej deficytu. Współtworzą środowisko naturalne oraz sprzyjają funkcjonowaniu wielu ekosystemów. Stanowią również atrakcję turystyczną, a także przyczyniają się do rozwoju gospodarczego miejscowości.

(zdj. udostępnione dzięki TKN24)

Więcej o: Odbiór drogi w Brzeźnicy

Odbiór drogi w Brzeźnicy

Pomimo pandemii zaplanowane inwestycje drogowe są realizowane. 05 maja odbył się odbiór drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Brzeźnica. Przebudowa obejmowała odcinek 520 m, a w zakres robót wchodziło m.in. wykonanie jezdni szerokości 4,0 m na całym odcinku oraz obustronnych poboczy szerokości 0,5 m. Inwestycja ma na celu poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na w/w odcinku brzeźnickiej drogi.

Nadzwyczajna XVIII sesja Rady Gminy Gowarczów

W środę 06 maja odbyła się XVII sesja Rady Gminy. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa radni oraz pracownicy urzędu mając na uwadze zachowanie środków ostrożności radni zachowywali odpowiedni odstęp oraz mieli zakryte usta i nosy za pomocą maseczek. W sesji uczestniczyło 13 z 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Wśród rozparzanych uchwał na uwagę zasługują uchwały dot. zmian w budżecie gminy Gowarczów na 2020 w tym np. zwiększenie dotacji celowej na szkolne pracownie informatycznych  na zakup komputerów, wprowadzono środki (blisko 60 tysięcy złotych) na zakup laptopów z program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła”, budowę kanalizacji w miejscowości Bębnów na lata 2020-2021 z dofinansowaniem unijnym.

Istotną uchwałą jest też kwestia określenia wysokości opłat za korzystanie z oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gowarczów. Pan wójt Stanisław Pacocha przychylił się do sygnałów od rodziców o przedłużenie godzin funkcjonowania przedszkola do 10 godzin. Od września br. przedszkola będą funkcjonowały dłużej, z dopłatą za korzystanie z opieki powyżej 5 godzin, gdzie od każdej rozpoczętej godziny naliczana będzie oplata 1zł.

Radni rozpatrzyli również m.in. uchwały w sprawach: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Gowarczów, planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego czy przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gowarczów za rok 2019.

W trakcie sesji przedstawiono tez liczne sprawozdania z działalności poszczególnych komisji za 2019 rok, w tym: Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gowarczowie, Komisji Gospodarki i Finansów, Komisji Samorządowej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Niezmiennie transmisja z sesji dostępna jest na kanale youtube (uggowarczow Gowarczów )