Aktualności

Życzenia Wielkanocne
Życzenia Wielkanocne
Więcej o: Wielkanocne spotkanie seniorów

Wielkanocne spotkanie seniorów

W czwartkowe popołudnie 11 kwietnia seniorki ze Stowarzyszenia „Aktywni Seniorzy” spotkały się przy wielkanocnym stole. W spotkaniu uczestniczyli również goście – księża: Franciszek Bednarczyk i Adam Głuszek, którzy rozpoczęli od wspólnej modlitwy oraz Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Z-ca Wójta Pani Marzena Dziewit oraz Dyrektor CK i AL Elwira Sibiga, którzy składali zebranym moc najserdeczniejszych życzeń. Przedświąteczne spotkania stały się już tradycją i są miłym wypełnieniem czasu wolnego seniorów. Przy wielkanocnym stole nie tylko chwalono znakomite potrawy, nie zabrakło również wspólnego śpiewania okolicznościowych pieśni.

„LGD – U ŹRÓDEŁ” – nabór wniosków

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

działające na obszarze gmin:

Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn

Ogłasza nabór wniosków nr 1/2019/G w ramach działania 1.2.11 „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne” oraz 2/2019/G w ramach działania 1.2.8 „Promocja dialogu międzypokoleniowego” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace

OGŁOSZENIE

Informuję, że w związku z zarządzeniem Nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Gowarczowie dnia wolnego od pracy i ustalenie terminu jego odpracowania:

dzień 2 maja 2019 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Gminy w Gowarczowie

Jednocześnie informuję, że odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi:
 13 kwietnia (sobota) w godzinach 7:30 – 15:30.

Wójt Gminy Gowarczów
/-/ Stanisław Pacocha


Więcej o: Egzaminy gimnazjalne w Gowarczowie po raz ostatni

Egzaminy gimnazjalne w Gowarczowie po raz ostatni

Zgodnie z harmonogramem, mimo trwającego od poniedziałku ogólnopolskiego strajku nauczycieli, od środy do piątku 10-12 kwietnia w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi trwają egzaminy gimnazjalne.

Przed rozpoczęciem części humanistycznej, która przeprowadzona zostaje jako pierwsza życzenia powodzenia i sukcesów składali uczniom Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz dyrektor Paweł Skowron i nauczyciele. Jest to szczególne wydarzenie w aktualnej historii polskiego szkolnictwa –   tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego jest ostatnią: od 1 września gimnazja przestaną bowiem istnieć.

W środę trzecioklasiści o godz. 9:00 przystąpili do części humanistycznej obejmującej historię, wiedzę o społeczeństwie i język polski, w czwartek do części matematyczno – przyrodniczej, a w piątek do egzaminów ze znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym. Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego nastąpi 14 czerwca. Trzymamy kciuki.

We wtorek 26 marca 2019 roku odbyło się VII posiedzenie Rady Gminy Gowarczów.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając wszystkich przybyłych. Informację odnośnie wydanych zarządzeń w minionych dwóch tygodniach przedstawił sekretarz Wojciech Owczarek, a następnie Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha przedstawił skrót najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniej sesji to jest od 5 marca 2019 roku.

Wśród najważniejszych uchwał jakie znalazły się na tej sesji było uchwalenie uchwały sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Radni podczas sesji rozstrzygnęli 23 uwagi  wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gowarczów nie uwzględnionych przez Wójta Gminy Gowarczów. Pan Łukasz Woźniak  urbanista, przedstawił pokrótce proces powstawania tego projektu studium. Rada Gminy Gowarczów w głosowaniu jawnym przy 13 głosach za i 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Podczas sesji rozpatrywane były sprawozdania m.in. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gowarczowie za 2018 rok, z działalności gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gowarczowie za 2018 rok.

Sesję zakończyły życzenia z okazji zbliżających się świat Wielkanocnych złożone przez Wójta Gminy, Przewodniczącego i Za –cę Przewodniczącego Rady Gminy.

Więcej o: Wizyta Pani Agaty Wojtyszek – Wojewody Świętokrzyskiego w Gowarczowie

Wizyta Pani Agaty Wojtyszek – Wojewody Świętokrzyskiego w Gowarczowie

W piątek 22 marca w Gowarczowie przed budynkiem urzędu gminy odbyło się spotkanie informacyjne z Panią Agatą Wojtyszek Wojewodą Świętokrzyskim dotyczące wdrażania programu rządowego Nowa Piątka. Panią Wojewodę powitali mieszkańcy gminy oraz Wójt Stanisław Pacocha wraz z za-cą Marzeną Dziewit i sekretarzem Wojciechem Owczarkiem.

Poza odpowiedziami na pytania dotyczące programów pakietowych (np. z programu „500+” w naszej gminie w połowie roku skorzysta dodatkowo ponad 300 dzieci) zebrani mieszkańcy poruszali kwestie ważkich dla gminy tematów: m.in. możliwości remontu drogi wojewódzkiej 728 przebiegającej przez nasza gminę czy budzącej wiele emocji kwestii ewentualnej inwestycji w Skrzyszowie w postaci kurników. W żywej dyskusji na temat tych zagadnień wielu informacji zebranym przekazał Wójt Gminy.

Pani Wojewoda przeszła ulicami Gowarczowa osobiście wręczając mieszkańcom broszury informacyjne i zachęcając do bezpośredniej rozmowy.

Pomoc żywnościowa

W dniach 21-22 marca 2019roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie rozdysponowali 12 ton żywności dla 800 osób z terenu Gminy Gowarczów spełniających warunki kwalifikalności zgodnie z wytycznymi MRPiPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018/2019.Wśród artykułów żywnościowych znalazło się aż 11 produktów takich jak: ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki, powidła śliwkowe makaron kukurydziany, herbatniki maślane, gołąbki w sosie pomidorowym ,ryż biały ,mleko ,szynka drobiowa.

W dniu 20 marca 2019r.odbyły się również 2 warsztaty kulinarne o tematyce dietetycznej oraz „Finansowo silni” dla osób korzystających z POPŻ 2018/2019 prowadzone przez instruktorów Kieleckiego Banku Żywności .Uczestnicy warsztatów w tym dzieci otrzymały słodki upominek. Podczas spotkania uczestnicy przygotowali koktajl bananowy.

Więcej o: Spotkanie w sprawie kurników

Spotkanie w sprawie kurników

W czwartek 14 marca bieżącego roku w świetlicy wiejskiej w Skrzyszowie odbyło się spotkanie pomiędzy Wójtem Gminy Gowarczów Stanisławem Pacochą, radnymi Rady Gminy Gowarczów, przedstawicielem Inwestora inwestycji polegającej na budowie kurników w Skrzyszowie oraz mieszkańcami gminy Gowarczów: głównie sołectw Skrzyszów, Korytków, Gowarczów i Bernów. Na spotkaniu mieszkańcy i radni Rady Gminy Gowarczów przedstawili przedstawicielowi Inwestora zdecydowany sprzeciw dla inwestycji.

Ponadto na spotkaniu zostały poruszone problemy i wątpliwości mieszkańców co do planowanej inwestycji.

Przedstawiciel Inwestora udzielił odpowiedzi na część pytań mieszkańców i lokalnych władz a także zobowiązał się że wraz z Zarządem Spółki Stofarm podejmą decyzję czy będą inwestycję kontynuować czy jej zaprzestaną. Stanowisko Inwestora ma być w najbliższym czasie przekazane do Wójta