Ogłoszenie

Urząd Gminy w Gowarczowie zawiadamia mieszkańców Gminy Gowarczów, że w dniu 30.05.2020 r., (sobota) Gminny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie do godziny 1200

   Wójt Gminy
/-/Stanisław Pacocha

Gowarczów dnia. 26.05.2020 r.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GOWARCZÓW

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Gowarczowie informuje, że w najbliższym czasie przystąpi do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd Gminy wezwie do udzielania wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do tut. urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji. Deklaracje można złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Gowarczowie, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

W przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych (np.: nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów), należy w terminie 14 dni złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej, naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że koszty gospodarki odpadami powinny się bilansować z przychodami uzyskiwanymi od mieszkańców Gminy. Wszystkie osoby objęte systemem zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych ponosząc opłatę uzależnioną od liczby domowników, obowiązani są do uiszczenia zgodnej ze stanem faktycznym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W sytuacji, gdy jedna osoba podaje w deklaracji nieprawdziwą liczbę domowników zaniżając ją to nie gmina ponosi z tego tytułu koszty, tyko inni jej mieszkańcy. Dlatego też mając na uwadze dobro wspólne Urząd Gminy w Gowarczowie prosi o niezwłoczną korektę stosownych deklaracji.

Wójt Gminy
/-/Stanisław Pacocha

Więcej o: Artykuły spożywcze dla mieszkańców Gminy

Artykuły spożywcze dla mieszkańców Gminy

To już kolejna inicjatywa Wójta Gminy Gowarczów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie dotycząca pozyskania artykułów spożywczych dla mieszkańców Gminy Gowarczów.

W dniach 20-25 maja 2020 r. rozdysponowano 12 509 kg żywności wśród osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019. Wśród artykułów żywnościowych znalazły się takie produkty jak: szynka drobiowa, gołąbki w sosie pomidorowym, sok jabłkowy, makaron, powidła śliwkowe, mleko, koncentrat pomidorowy, buraczki i herbatniki. Paczki żywnościowe ważące blisko 18 kg były dostarczane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie oraz żołnierzy z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej do miejsc zamieszkania podopiecznych.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gowarczów

Wójt Gminy Gowarczów informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gowarczów na lata 2020-2032” od dnia 1 do 19 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Gowarczów przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Gowarczów.

Mieszkańców Gminy Gowarczów, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

W związku z obecną sytuacją dotyczącą koronawirusa w Polsce, ankieterzy dokonujący spisu będą wyposażeni w maseczki ochronne. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

150 tys. zł premii dla młodego rolnika

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

  • I – w wysokości 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
  • II – w wysokości 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

Dbając o zdrowie nie zapominajmy o środowisku

Dbając o zdrowie nas wszystkich, nie zapominajmy o środowisku 🌏 Nie rozrzucajmy zużytych maseczek ochronnych czy jednorazowych rękawiczek na trawnikach, chodnikach czy w przydrożnych rowach🍀☘  Wrzucajmy zużyte materiały do ulicznych koszy, żeby nie stwarzać realnego zagrożenia! W domu wszystkie odpady tego typu powinniśmy wyrzucać do koszy lub czarnych worków przeznaczonych na odpady zmieszane.

Komunikat – paczki żywnościowe dostarczane do miejsca zamieszkania

Wójt Gminy Gowarczów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie uprzejmie informują, że paczki żywnościowe z Kieleckiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będą dostarczane do miejsca zamieszkania osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w dniach od 22.05.2020r. do 29.05.2020r. przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie oraz żołnierzy z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Do tej pory mieszkańcy sami odbierali żywność w budynku po starej plebanii przy ul. Kościelnej w Gowarczowie, ale w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa należy ograniczać ryzyko zakażenia i tworzenia się większych zgromadzeń ludzi, dlatego w chwili obecnej zmuszeni jesteśmy zmienić formułę wydawania żywności.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności niezależnych od nas wynikających z braku możliwości realizacji pomocy wówczas niezwłocznie poinformujemy Państwa o tych okolicznościach w oddzielnym komunikacie.

Żywność osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Kierownik GOPS w Gowarczowie
Izabela Wąsik

Więcej o: Narodowy Dzień Zwycięstwa

Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja to Narodowy Dzień Zwycięstwa, święto utworzone zostało na pamiątkę zakończenia II wojny światowej. W tym dniu na cmentarzu w Bębnowie Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha z Sekretarz Marzeną Dziewit uczcili pamięć poległym w walce o niepodległość.
W uroczystości wzięli udział również delegaci Świętokrzyskiego oddziału koła w Końskich Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z prezesem Andrzejem Nieszpaur i Przewodniczącym Rady Powiatu Zbigniewem Kowalczykiem.

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa jak co roku miały symboliczny charakter. W 75 rocznicę pod pomnikiem poległych delegacje zapaliły znicze i złożyły okolicznościowe wiązanki, oddając w ten sposób hołd wszystkim poległym .

Zalew w Rudzie Białaczowskiej

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę małego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ruda Białaczowska. Do 30.11.2021 termin na opracowanie dokumentacji. Zbiorniki takie pomagają zarówno w łagodzeniu skutków suszy jak i zapobieganiu powodzi. Poprawiają bilans wodny w okolicy i wpływają pozytywnie na niwelowanie skutków jej deficytu. Współtworzą środowisko naturalne oraz sprzyjają funkcjonowaniu wielu ekosystemów. Stanowią również atrakcję turystyczną, a także przyczyniają się do rozwoju gospodarczego miejscowości.

(zdj. udostępnione dzięki TKN24)