Więcej o: Sesja Rady Gminy z jednomyślną uchwałą budżetową na 2022 r.

Sesja Rady Gminy z jednomyślną uchwałą budżetową na 2022 r.

W czwartek 30 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gminy. Najważniejszą uchwałą było jednomyślne podjęcie przez 15 Radnych uchwały budżetowej Gminy Gowarczów na 2022 rok. Podczas sesji przedstawiono też pozytywnie zaopiniowane uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projektach uchwał: w sprawi e wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gowarczów na lata 2022-2025 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy planowanego na rok 2022. Kondycja finansowa gminy pozwala na funkcjonowanie bez zadłużeń. Przyjęto też Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. Określono też górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Część zadań i środków planowanych do realizacji na rok 2021 została przesunięta na rok przyszły m.in. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej czy zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości, które to mają być zakupione do końca marca 2022.

Sesję zakończyły życzenia noworoczne złożone przez za-pcę Wójta Gminy Jana Wieruszewskiego oraz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Stańczyka. Zasępca Wójta w imieniu Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochy podziękował za całoroczną pomyślną merytoryczną pracę Radzie Gminy życząc zebranym oraz wszystkim mieszkańcom Gminy owocnego, zdrowego i optymistycznego roku 2022.

Informacja – odbiór nieczystości ciekłych

URZĄD GMINY W GOWARCZOWIE INFORMUJE IŻ ODBIOREM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZOPDPŁYWOWYCH (SZAMB) NA TERENIE GMINY GOWARCZÓW BĘDZIE ZAJMOWAŁO SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OPOCZNIE.

ZAMIAR OPRÓŻNIANIA SZAMBA PROSZĘ ZGŁASZAĆ POD NUMER TELEFONU: 44 754 76 05.

ASF

Szanowni Państwo,

 W dniu 17 grudnia 2021 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/2249 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia cały obszar gminy  Słupia Konecka  zakwalifikowany został do obszaru objętego ograniczeniami III (strefa czerwona). Wcześniej gmina Słupia znajdowała się w obszarze wolnym. Wobec pozostałych gmin rozporządzenie nie wnosi zmian i obecny stan rzeczy przedstawia się następująco.

Tabela ASF

Pełna treść informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich

INFORMACJA

URZĄD GMINY W GOWARCZOWIE INFORMUJE IŻ ODBIOREM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZOPDPŁYWOWYCH (SZAMB) BĘDZIE ZAJMOWAŁO SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OPOCZNIE.

ZAMIAR OPRÓŻNIANIA SZAMBA PROSZĘ ZGŁASZAĆ DO URZĘDU GMINY W GOWARCZOWIE – TEL. 486724037 w. 226.

NAJBLIŻSZY TERMIN ODBIORU  NIECZYSTOŚCI – 30.12.2021 r.

BIULETYN INFORMACYJNY NR 13/2021

BIULETYN INFORMACYJNY NR 13/2021
Przed Państwem trzynaste wydanie biuletynu: „Wiadomości Lokalnych Gminy Gowarczów”, w których znajduje się podsumowanie wydarzeń, inwestycji i inicjatyw podejmowanych na terenie naszej gminy w ostatnim półroczu.
BIULETYN NR 13/2021

Więcej o: XXXIII Sesja Rady Gminy Gowarczów

XXXIII Sesja Rady Gminy Gowarczów

We wtorek 7 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Gminy Gowarczów.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając wszystkich przybyłych. Zastępca Wójta Gminy Gowarczów przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań jakie miały miejsce od ostatniej sesji tj. od 18 października 2021 roku.  

Na sesji podjęte zostały uchwały dotyczące wysokości diety radnych Gminy Gowarczów, przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczącego Rady Gminy i sołtysów Gminy Gowarczów. Ponadto Rada Gminy Gowarczów ustaliła wynagrodzenie Wójta Gminy Gowarczów.

Na sesji została również przedstawiona informacja w sprawie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Sesję zakończyły życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia złożone przez Przewodniczącego Rady Gminy.

“CZAS NA WŁASNY BIZNES”

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020.
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 90 osób: 49 kobiet i 41 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.
W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:
            1.    INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
            2.    SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
            3.    SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM
            4.    WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
            5.    WSPARCIE POMOSTOWE do 18.000,00 zł NETTO przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy (1.500,00 zł netto/miesiąc/firmę).
Wymagany wkład własny Uczestników w wysokości 6.800, zł netto.
Projekt jest działaniem publicznym i ma wesprzeć osoby pozostające bez zatrudnienia w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 6 grudnia 2023 r. w biurach Akademii Przedsiębiorczości:
–  Starachowice, ul. Zgodna 2, tel. 41 275 0058, 501 493 940 oraz do punktu rekrutacyjnego
– Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.
Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie https://ap.org.pl/projekty/czas-na-wlasny-biznes

Plakat reklamowy projektu.

Więcej o: Budowa chodnika przy ul. Żuka zakończona

Budowa chodnika przy ul. Żuka zakończona

W piątek komisja w składzie Pan Wójt Stanisław Pacocha, Pani Sekretarz Marzena Dziewit, Wykonawca „Centrum Kostki Brukowej”, Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy odebrali inwestycję polegającą na  budowie chodnika przy ul. Żuka w Gowarczowie. Przypomnieć należy, że chodnik został wybudowany na odcinku ponad 400 mb. o szerokości 2,00 mb. z betonowej kostki brukowej. Wykonane zostały zjazdy do posesji, zaś pod chodnikiem zgodnie z projektem został wykonany kanał technologiczny. Mamy nadzieję, że wybudowany chodnik będzie służył wiele lat i sprzyjał bezpieczeństwu wszystkim mieszkańcom.