CZYSTE POWIETRZE zmiany dotyczące wzoru żądania wydania zaświadczenia

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (ustawa o wspieraniu termomodernizacji), dokonanej ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162) (ustawa zmieniająca), informujemy, iż ustawa zmieniająca weszła w życie dnia 13 lipca 2021 r. i z tym dniem w związku z uchyleniem podstawy prawnej do wydania utraciło między innymi moc rozporządzenie:

– wydane na podstawie art. 10s POŚ, określające wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzór zaświadczenia, 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami POŚ oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji ww. wzory zostaną określone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministra właściwego do spraw klimatu.

Zgodnie z art. 12 ustawa zmieniająca przewidziała okres przejściowy potrzebny do dostosowania się do nowych regulacji wszystkim jej adresatom, nakazując stosowanie przepisów dotychczasowych do wydawania zaświadczeń, jeżeli postępowania w tych sprawach zostały wszczęte albo będą wszczęte przed dniem 1 sierpnia 2021 r.

W okresie przejściowym, pomimo uchylenia przepisów rozporządzenia, możliwe jest jego stosowanie, zgodnie bowiem z ustawową dyspozycją, wobec postępowań wszczętych i niezakończonych na podstawie żądań składanych do dnia 31 lipca 2021 r. i niezakończonych w tym terminie mają zastosowanie przepisy dotychczasowe, a zatem stosuje się wzory, określone we ww. akcie wykonawczym.

Natomiast od dnia 1 sierpnia 2021 r. ww. dokumenty wymagane przez POŚ będą sporządzane na podstawie wzorów określonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do wzorów umieszczonych na BIP, obowiązujących od 1 sierpnia  https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach