Sztab WOŚP w Gowarczowie

W gminie Gowarczów po raz pierwszy organizowany jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który mieści się w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Jednostka utworzyła Sztab o numer 006573 z przypisanymi dziewięcioma wolontariuszami i dwiema puszkami sztabowymi. Kwestować będziemy na ulicach Gowarczowa jak również w miejscowościach Bębnów, Ruda Białaczowska i Sielec.

Tegoroczny Finał WOŚP w naszym województwie zbiegł się również z okresem feryjnym, jednak to nie jest przeszkodą, aby przyłączyć się do działań charytatywnych i wspólnie zorganizować ciekawe wydarzenie.

Uczestników akcji feryjnej odwiedził Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z Panią Sekretarz Gminy Marzeną Dziewit, oni również zachęcają mieszkańców gminy do brania aktywnego udziału w 30 Finale, który odbędzie się 30 stycznia 2022.

Podczas wydarzenia zebrane będą środki pieniężne „dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”.

Gmina wspiera działania Policji

Nowoczesny sprzęt został przekazany przez Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochę na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Końskich insp. Rafała Zielińskiego.

Wyposażenie Policji z Komendy Powiatowej Policji w Końskich zostało wzbogacone o nowoczesny sprzęt między innymi kamerę termowizyjną ułatwiającą działania poszukiwawcze w trudnych warunkach. Dzięki jej zastosowaniu funkcjonariusz może dostrzec ciepło emitowane przez człowieka, a także pozwala na prowadzenie obserwacji w nocy.

Sprzęt w szczególności pomoże w pracy funkcjonariuszom z Wydziału Kryminalnego KPP w Końskich.

Więcej o: XXXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY GOWARCZÓW

XXXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY GOWARCZÓW

Pierwsza tegoroczna nadzwyczajna XXXV sesja Rady Gminy Gowarczów, odbyła się w sali konferencyjnej UG w dniu 13 stycznia 2022. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk przywitał obecnych 14 radnych, władze gminy, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Pacochę oraz panie Sołtyski z miejscowości Kurzacze, Morzywół , Bernów.

Radni podjęli uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalili wysokość opłat. W sprawie uchwał odnośnie gospodarowania odpadami komunalnymi Radni przyjęli uchwały większością głosów.

W kolejnym rozpatrywanym punkcie sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gowarczów w okresie 1 do 12 miesięcy obowiązywania zatwierdzonej taryfy przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Na zakończenie sesji Pani Sekretarz Gminy Marzena Dziewit poinformowała o planowanym zebraniu z sołtysami celem omówienia zadań na 2022 rok. Spotkanie zostało zaplanowane na 19.01.2022 r. na godzinę 11:00 w sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy w Gowarczowie.

OPASKI „SOS”

W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Gmina Gowarczów otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 35 460,00zł. na zakup opasek telemedycznych z funkcją ”SOS”.

Celem zakupu opasek jest zabezpieczenie osób niepełnosprawnych i ich bliskich w codziennym funkcjonowaniu poprzez zorganizowanie bezpiecznej opieki domowej i zaopatrzenie ich w urządzenia telemedyczne, które zapewnią 24-godzinne wsparcie, oraz mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianie się wirusa poprzez minimalizację kontaktów bezpośrednich osób niepełnosprawnych ze środowiskiem zewnętrznym a szczególnie medycznym. Rozwiązanie to pomaga w organizacji opieki środowiskowej dla niepełnosprawnych, zwiększenie bezpieczeństwa osób, które ze względu na swój stan zdrowia potrzebują stałego nadzoru oraz w sytuacji zagrożenia szybkiej interwencji odpowiednich służb i umożliwienie szybkiej reakcji na sytuacje zagrażające życiu.

 Opaski te otrzymały osoby niesamodzielne ,starsze, samotne i niepełnosprawne z terenu Gminy Gowarczów .

Rządowy program „Rodzina 500+” – ZMIANY !

Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500+” na kolejny okres zasiłkowy – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r.  ZUS będzie przyjmował wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.

Kiedy wniosek o 500+ po urodzeniu dziecka?

Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko, mają trzy miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500+”. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

Przykład: rodzice, którym urodziło się dziecko w grudniu 2021 r., mogą złożyć wniosek o świadczenie do ZUS od 1 stycznia 2022 roku i otrzymają środki z wyrównaniem od narodzin dziecka.

Kiedy wniosek o 500+ na kolejny okres zasiłkowy w 2022 r.?

W nieco innej sytuacji są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500+. Takie osoby nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku do ZUS. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie zasiłkowym – od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku – mogą złożyć taki wniosek do ZUS od 1 lutego 2022 roku. Wcześniej nie będzie takiej możliwości.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie będzie kontynuował wypłaty świadczenia wychowawczego ,,500+” do końca okresu, na jaki zostało przyznane, najpóźniej do końca maja 2022 r.

 Źródło: https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/500-plus/5384075,500-plus-w-2022-r-kiedy-wniosek.html

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie

Szanowni Państwo

Gmina Gowarczów informuje,  że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z  obowiązującymi przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie, ul.Plac XX-lecia 1,26-225 Gowarczów (pokój  107)

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie tut. Ośrodka oraz na stronie internetowej w zakładce „Dodatek osłonowy -> Dokumenty do pobrania”.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 48 672 40 37 wew. 240  i 241 od 7:30 do 15:30. 

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1)

Dokumenty do pobrania:
wniosek o dodatek osłonowy (dokument w formacie PDF)
wskazówki jak wypełnić wniosek (dokument w formacie PDF)
informacje zawarte w tym artykule w formacie MSWord

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,

na prośbę p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji w załączonej ulotce (format PDF)