Więcej o: Kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Gowarczów odbywają się walne zebrania sprawozdawcze, podsumowujące działalność strażaków ochotników w 2021 roku. Zarządy jednostek OSP przedstawiają sprawozdania z realizacji zadań statutowych oraz sprawozdania finansowe, które podlegają ocenie walnych zebrań. Podczas odbywających się zebrań przyjmowane są plany działalności i plany finansowe na kolejny rok.

W gminie Gowarczów zarejestrowanych jest 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które skupiają 200 strażaków ochotników, w tym 179 mężczyzn i 21 kobiet. OSP Gowarczów włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Opracowany i przyjęty harmonogram walnych zebrań w OSP na terenie gminy Gowarczów zakłada, że wszystkie zebrania odbędą się w miesiącu marcu. Dotychczas odbyły się zebrania w OSP: Ruda Białaczowska, Skrzyszów i Korytków. W zebraniach bierze udział  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Wójt Gminy Gowarczów – Stanisław Pacocha i Zastępca Wójta Jan Wieruszewski.

Więcej o: XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy

XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy

Z dniem 14 marca br. w Urzędzie Gminy Gowarczów odbyła się XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy którą otworzył Przewodniczący Sławomir Stańczyk przywitał obecnych 15 radnych, władze gminy, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Pacochę oraz przybyłe panie Sołtyski.

Obecni tego dnia radni głosowali niemal jednogłośnie przyjmując kolejne uchwały.

Zostały zabezpieczone środki na zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego celem wywozu ścieków od mieszkańców naszej gminy do stacji zlewnej w Rudzie Białaczowskiej. Zabezpieczono również środki na zakup wozu strażackiego do OSP Bębnów. Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2022 roku.

Przedstawiona została informacja odnośnie uchodźców z terenu gminy wraz z informacjami przekazanymi od Starosty Koneckiego i Wojewody Świętokrzyskiego.

Na zakończenie obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia wszystkim sołtysom z okazji ich święta.

Procedury dotyczące zwierząt towarzyszących podróżnym z Ukrainy

Tymczasowa procedura Głównego Lekarz Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

Wytyczne Głównego Lekarz Weterynarii

Тимчасова процедура Головного ветеринарного лікаря щодо переміщення тварин, які супроводжують подорожуючих, що в’їжджають з України в ЄС через польський зовнішній кордон, на час тривання збройного конфлікту.

Temporary procedure of the Chief Veterinary Officer on dealing with animals accompanying travellers entering the EU from Ukraine via the Polish external border during the military conflict.

Wzory oświadczeń

Wniosek o pozwolenie
• na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren Unii Europejskiej – Polski.
• na tranzyt przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Заява на дозвіл
• на переміщення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу – Польщі.
• для транзиту через державу-член Європейського Союзу.

Application for permission
• for the relocation of a companion animal to the territory of the European Union – Poland
• for transit through a Member State of the European Union

Więcej o: Gminne Obchody Dnia Kobiet w Gowarczowie

Gminne Obchody Dnia Kobiet w Gowarczowie

Po rocznej przerwie w niedzielne popołudnie 6 marca , dzięki Wójtowi Gminy Stanisławowi Pacocha w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie odbyła się impreza zorganizowana przez wyżej wymienioną instytucje wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną z okazji Dnia Kobiet. Imprezę poprowadziła Małgorzata Żurawska z CKiAL.

Na wstępie przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk w imieniu wójta Stanisława Pacochy przywitał i złożył przybyłym paniom życzenia. Wśród gości przybyłych na uroczystość była Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha oraz Sekretarz Gminy Marzena Dziewit.

Uroczystość przebiegała w kawiarnianym klimacie w który to jako pierwsza na scenie wprowadziła przybyłych gości wyjątkowa i niepowtarzalna wokalistka Dominika Wróbel w duecie z Marcinem Wróblem. Podczas koncertu swoją grą na saksofonie całą widownie oczarował Rafał Kądziela.

Po zakończeniu występów scenicznych Pan Sławomir Stańczyk wręczył paniom po symbolicznym kwiatku. Dalszy część wieczoru upłynęła na rozmowach przy kawie i ciasteczku.

Kupimierz, 28.02.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KUPIMIERZ NA ZEBRANIE SOŁECKIE,  KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 08.03.2022 r.  (WTOREK) O GODZ. 16.00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w KUPIMIERZU.

 

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE :

1.   ZMIANA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 r.

 

SOŁTYS SOŁECTWA KUPIMIERZ
AGNIESZKA ORZECHOWSKA