Ćwiczenia wojskowe

I N F O R M A C J A    D L A    M I E S Z K A Ń C Ó W

    W dniach 23 – 25 maja 2022 r. w okolicach miejscowości Kurzacze odbędą się ćwiczenia taktyczne Jednostki Wojskowej nr 4713.

Wójt Gminy Gowarczów
/-/ Stanisław Pacocha

Gmina Gowarczów zakupiła ciągnik

Gmina Gowarczów zakupiła ciągnik i wóz asenizacyjny do obsługi mieszkańców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Zakup ten był niezbędny z uwagi na zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę, który dotychczas świadczył w tym zakresie usługi dla mieszkańców gminy.

Zgłoszenia dotyczące odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych należy zgłaszać  telefonicznie – nr telefonu 48 672 40 37 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy – pokój nr 306.

Ponadto Gmina zakupiła kosiarkę bijakową  do wykaszania poboczy i rowów wzdłuż dróg gminnych oraz terenów zielonych. Dzięki tym zakupom Gmina będzie mogła na bieżąco realizować usługi dla mieszkańców oraz zadania w zakresie utrzymania dróg i terenów zielonych.

Więcej o: Uroczystość w Bębnowie na Św. Floriana

Uroczystość w Bębnowie na Św. Floriana

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/ 679 – z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyl

4 maja w dniu patrona strażaków Św. Floriana w Bębnowie miało miejsce ważne wydarzenie dla miejscowej społeczności związane z poświęceniem i przekazaniem nowo zakupionego wozu strażackiego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowy nabytek to STAR 266, trzyosiowy z napędem na wszystkie koła w bardzo dobrym stanie technicznym. Zakup takiego samochodu, z uwagi na warunki terenowe i specyfikę bardzo często prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, przyczyni się w znaczący sposób do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Gowarczów.

Czytaj więcej „Uroczystość w Bębnowie na Św. Floriana”

ĆWICZENIE RENEGADE

OGŁOSZENIE

„ĆWICZENIE RENEGADE – w dniu 9 maja 2022 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy syren dotyczący zagrożenia z powietrza”.

 Wójt Gminy Gowarczów
/-/ Stanisław Pacocha

Obowiązkowe szczepienia kotów

Szczepienie kotów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego pod poz. 1685 zostało opublikowane Rozporządzenie nr 3/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu koneckiego.

W rozporządzeniu nr 3/2022 wprowadzono nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Nakaz ten dotyczy wszystkich posiadaczy kotów na terenie powiatu koneckiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich
Agata Hucał

Rozporządzenie Nr 3/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii W Końskich z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów

Ulotka informacyjna dotycząca szczepienia kotów i psów

Święto Flagi w Gminie Gowarczów

W ważnych dla narodu chwilach symbole narodowe nabierają głębszego znaczenia. Dzień Flagi i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jak również kościelne święto przeżywania uroczystości Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski patronki naszej ojczyzny to święta z których powinniśmy być dumni.

Z inicjatywy Pana Wójta Stanisława Pacochy w dniu 3 maja br. przed kościołem uczniowie Szkoły Podstawowej w Gowarczowie wręczyli mieszkańcom blisko 500 sztuk chorągiewek w barwach narodowych w celu uczczenia wyjątkowych świąt państwowych, ten symboliczny gest niech jednoczy nas Polaków w budowaniu lepszej przyszłości naszych pokoleń.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór
do III kadencji Młodzieżowego Sejmiku i zachęca młodych ludzi
do zgłaszania swoich kandydatur

Masz od 15 do 24 lat? Chcesz brać aktywny udział w życiu regionu? Zostań radnym III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Rekrutacja potrwa od 14 kwietnia do 16 maja 2022r.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego celem jest rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz aktywności obywatelskiej wśród młodzieży, zwiększenie jej zaangażowania w działania Samorządu Województwa oraz podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, takich jak: praca w grupie i uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji.  Formuła działania tego gremium zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku województwa (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych).

Na młodzieżowych radnych czeka 30 miejsc w podziale na okręgi wyborcze zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
link: https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2018/6098/uchwala.nr.XLIV.623.2018.pdf

Jakie trzeba spełnić warunki?

Czytaj więcej „Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego”