Upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła!

Będą kary do 5000 tys. zł za brak złożenia deklaracji, wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Do końca czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie poprzez stronę:  www.zone.gunb.gov.pl 

Należy wówczas posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny czy też dowód elektroniczny.

Deklarację można również złożyć w wersji papierowej, osobiście w Urzędzie Gminy w Gowarczowie, pokój 306.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami o karach administracyjnych.

Ten, kto mimo wynikającego z ustawy obowiązku nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

 Wszelkie informacje odnośnie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można znaleźć na stronie  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Gowarczowie tel. 48 672 40 37 w. 244 w godzinach pracy Urzędu.