Sesja Rady Gminy z jednomyślną uchwałą budżetową na 2022 r.

W czwartek 30 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gminy. Najważniejszą uchwałą było jednomyślne podjęcie przez 15 Radnych uchwały budżetowej Gminy Gowarczów na 2022 rok. Podczas sesji przedstawiono też pozytywnie zaopiniowane uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projektach uchwał: w sprawi e wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gowarczów na lata 2022-2025 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy planowanego na rok 2022. Kondycja finansowa gminy pozwala na funkcjonowanie bez zadłużeń. Przyjęto też Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. Określono też górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Część zadań i środków planowanych do realizacji na rok 2021 została przesunięta na rok przyszły m.in. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej czy zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości, które to mają być zakupione do końca marca 2022.

Sesję zakończyły życzenia noworoczne złożone przez za-pcę Wójta Gminy Jana Wieruszewskiego oraz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Stańczyka. Zasępca Wójta w imieniu Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochy podziękował za całoroczną pomyślną merytoryczną pracę Radzie Gminy życząc zebranym oraz wszystkim mieszkańcom Gminy owocnego, zdrowego i optymistycznego roku 2022.