XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu 16 marca  2023 roku odbyła się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Ważnym tematem obrad były podejmowane uchwały: w sprawie stwierdzenia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gowarczów w sprawie nadania miejscowości Gowarczów statusu miasta i wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Gowarczów. Radni Rady Gminy jednogłośnie podjęli powyższe uchwały.

Uchwały te zostaną przesłane do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego celem nadania statusu miasta miejscowości Gowarczów. 

Na uwagę zasługuje również podjęta uchwała w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie i Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Te dwie instytucje kultury z dniem 1 kwietnia 2023 roku będą stanowiły jedną instytucję pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie, siedziba instytucji nie ulegnie zmianie.   Sesję Rady Gminy Gowarczów odwiedzili posłowie Anita Sowińska, Andrzej Szejna oraz Zdzisław Wolski. Toczyła się dyskusja merytoryczna z radnymi dotycząca obecnie panującej sytuacji w kraju.