Wniosek o nadanie praw miejskich dla Gowarczowa złożony już do Wojewody

Wniosek do Wojewody o nadanie praw miejskich

30 marca 2023 roku Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha osobiście złożył  w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wniosek Rady Gminy Gowarczów o nadanie miejscowości Gowarczów statusu miasta. Wniosek kierowany jest do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.

W podsumowaniu złożonego wniosku zawarto następujące uzasadnienie:
Gowarczów spełnia wszystkie cechy ośrodka miejskiego. Jest głównym węzłem komunikacyjnym, centrum handlowo-usługowym oraz wiodącym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i turystycznym na terenie gminy.

Dzięki dużym nakładom inwestycyjnym w infrastrukturę techniczną i społeczną na przestrzeni ostatnich lat Gowarczów zmienił swoje oblicze i posiada warunki do dalszego rozwoju.

      Rada Gminy Gowarczów wyraża nadzieję, że przedstawione uzasadnienie, uwzględniające przesłanki historyczne, kulturowe, społeczno-gospodarcze, aktualny stan infrastruktury technicznej, układ urbanistyczny oraz rozwój gospodarczy, stanowić będzie ważny argument w podjęciu pozytywnej decyzji.

      Nadanie na nowo miejscowości Gowarczów statusu miasta będzie wyrazem szacunku dla jej tradycji miejskiej, przerwanej represyjnym dekretem zaborcy po Powstaniu Styczniowym. Będzie także wyrazem docenienia mieszkańców, ich bohaterskich i patriotycznych postaw wynikających z przywiązania do Ojczyzny, tej dużej i tej małej.

Mieszkańcy gminy Gowarczów, którzy w konsultacjach poparli inicjatywę żywią nadzieję, że poprzez nadanie praw miejskich, uchylone zostaną skutki prawne represyjnego dekretu carskiego z 1869 roku. Będzie to także docenienie pozytywnych zmian, jakie dokonały się dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności w zakresie rozbudowy miejscowości oraz niezwykle ważnym impulsem do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

     Osobiste złożenie wniosku przez Wójta, było też okazją do spotkania i rozmowy z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem.