OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie informuje, że od dnia 23.05.2023r. kwalifikuje osoby i rodziny spełniające warunki do skorzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ w Podprogramie 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2268) u których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00 zł na każdą osobę w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach Podprogramu 2021 Plus są proszone o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka. Szczegółowych informacji na temat kwalifikacji do Programu udzielamy od poniedziałku do piątku osobiście w godzinach pracy Ośrodka 730 – 1530 lub pod numerem tel. 048/ 672-40-37.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.