Weryfikacja deklaracji śmieciowych

Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych”, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Gowarczów. Wstępna, wyrywkowa weryfikacja złożonych dotychczas deklaracji wykazała, iż w wielu przypadkach stwierdza się zaniżanie ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak np. liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wobec powyższego apeluje się do mieszkańców Gminy Gowarczów, którzy w  dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość iż w przypadku stwierdzenia mniejszej ilości osób niż jest to w rzeczywistości (np. w przypadku urodzenia się dziecka,  wprowadzenia się nowych osób, powrotu z zagranicy, internatu, akademika, zatrudnienia pracowników sezonowych osób pracujących w delegacji), aby niezwłocznie złożyli nową deklarację w terminie do dnia 30 września 2024 r. z aktualnymi danymi niezbędnymi do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gowarczowie Plac XX-lecia 1, 26-225 Gowarczów pokój 208. Deklarację można również wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej https://gowarczow.bip.gov.pl/ w zakładce „odpady komunalna/ odpady komunalne-2024r”.

Jednocześnie przypominamy, iż opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu zamieszkania, tj. w miejscu wytwarzania odpadów. Aktualizacji danych zawartych w deklaracjach powinni dokonać również właściciele nieruchomości na których mieszkają osoby nie posiadające zameldowania.

Po wskazanym terminie tut. Urząd zweryfikuje złożone deklaracje w oparciu o posiadane dane źródłowe, tj. dokumenty z ewidencji ludności, rejestru wyborców, dokumenty uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dokumenty dotyczące przyjęcia dzieci do przedszkola lub szkół, jak również pozyskane w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i inne.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. 

Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wszczęciem postępowania i wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach karze grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1, 11 lub 2 ustawy nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe dotyczy zatem niedopełnienia obowiązku złożenia pierwszej deklaracji, jak również niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Bądźmy odpowiedzialni i złóżmy deklaracje zgodnie ze stanem faktycznym.
Każdy z nas generuje śmieci, niezależnie od wieku, a także od rodzaju zamieszkałej nieruchomości.
Nie podając pełnych danych o ilości domowników obarcza się opłatami za śmieci pozostałych mieszkańców naszej gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów
/-/ Joanna Dołowska