Kolejna sesja Rady Gminy

     We wtorek 28 listopada odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając wszystkich zebranych a w szczególności nowego sołtysa miejscowości Kurzacze – Panią Wandę Plutę. W podsumowaniu działań i wydarzeń z poprzedniego miesiąca Wójt Stanisław Pacocha zwrócił uwagę m.in. na prace związane z budową oświetlenia w Korytkowie wzdłuż drogi nr 728, czy etap końcowy realizacji funduszy sołeckich zaplanowanych na 2017 rok.

Podczas sesji w dużej części rozpatrywano uchwały, których projekty procedowano podczas obrad komisji m.in. zmiany w Prognozie Finansowej na lata 2017-2021, stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej w Gowarczowie na ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gowarczowie czy też regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów.

Istotną uchwała jest zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gowarczów na 2018. W zbliżającym się roku dla mieszkańców taryfy opłat nie zmienią się i pozostaną na poziomie stawek z 2017.

W związku ze zmianą na stanowisku sołtysa wprowadzono też korekty w zapisach uchwał dotyczących określenia inkasenta poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Dyskutowano też na temat najpilniejszych remontów dróg oraz uregulowania kwestii doprowadzenia kanalizacji w niektórych obszarach Gowarczowa.