XIII sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu 28 października 2019 roku odbyła się XIII sesja Rady Gminy Gowarczów.

Wójt Gminy Stanisław Pacocha przedstawił sprawozdanie z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniej sesji. Pani sekretarz Marzena Dziewit odczytała zarządzenia oraz informację odnośnie złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Gowarczów, kierowników jednostek i pracowników samorządowych.

Ważnym punktem na sesji była informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gowarczów za I półrocze 2019 rok. Skarbnik gminy Pani Justyna Płuciennik przedstawiła opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która pozytywnie zaopiniowała przedłożona przez Wójta Gminy Gowarczów wyżej wymienioną informację.

Kolejnym ważnym tematem obrad były podejmowane uchwały: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gowarczów i w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwały te w dużym stopniu zmienią system odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Gowarczów, co spowodowane jest wprowadzeniem nowych przepisów prawnych. Przepisy te wprowadzone zostały od września 2019 roku ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na uwagę zasługuje również informacja przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Emila Juszyńskiego w sprawie inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Gowarczów celem przesłania wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa własności mienia przez gminę Gowarczów.