Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie informuje, że przeprowadza rozeznanie wśród mieszkańców Gminy Gowarczów w sprawie potrzeb w realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Jego celem jest wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie  informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu. Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z Programu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia.

Karty zgłoszenia prosimy przekazać w terminie do dnia 08.11.2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie; ul.Plac XX-lecia 1,26-225 Gowarczów

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS Gowarczów pod numerem (048) 672 40 37 wew.241

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

ZAŁĄCZNIKI: