105 rocznica Odzyskania Niepodległości

Tradycyjnie 11 listopada w Gowarczowie uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Przed południem na cmentarzu parafialnym zebrali się przedstawiciele władz gminnych: Wójt Stanisław Pacocha wraz z małżonką Jolantą Pacocha, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk, Radni Katarzyna Sobczyńska, Agnieszka Ferensztejn, Paweł Stańczyk, Tomasz Młynarczyk, dyrektorzy jednostek gminnych m.in. szkoły: Paweł Skowron, Iwona Kłosek, Joanna Lisiewicz; GCKiB Elwira Sibiga-Gärtner, poczty sztandarowe: Gminy Gowarczów, OSP Gowarczów, OSP Giełzów, OSP Korytków, OSP Skrzyszów, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej oraz mieszkańcy. Uroczystość poprowadził ks. wikary Piotr Klepaczewski. Zebrani wspólnie oddali hołd składając wieńce, zapalając znicze i uczcili minutą ciszy.

Uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Kościoła Św. App Piotra i Pawła aby uczestniczyć w Mszy Świętej. w intencji Ojczyzny, która rozpoczęła się od odśpiewania hymn narodowego. Ksiądz Łukasz Pyszczek wygłosił homilię poświęconą rozważaniu o wartościach jakimi są Bóg, Honor, Ojczyzna. Po mszy delegacja władz i pocztów sztandarowych udała się do Kamiennej Woli gdzie przy tablicy upamiętniającej marszałka Józefa Piłsudskiego włodarze złożyli wieniec. Wójt Stanisław Pacocha w swoich przemówieniach podkreślał znaczenie i rangę tego święta w 105 rocznicę odzyskania Niepodległości wspominając trudną historię narodu i ważność zachowaniu w pamięci wszystkich odcieni z tym związanych.

Przedszkolaki z powiatu wzięły udział w olimpiadzie sportowej

8 listopada na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie odbyły się powiatowe eliminacje III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka

Pięć młodych drużyn reprezentowały dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Gowarczowie; Przedszkola nr. 2 w Końskich; Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej; Przedszkola w Smykowie, Przedszkola Publicznego w Stąporkowie.

Małych sportowców powitali wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Kielcach Pan Andrzej Jakubiec i Pani Paula Presman, wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z Panią sekretarz Marzeną Dziewit oraz dyrektor SP w Gowarczowie Paweł Skowron życzący uczestnikom przede wszystkim wspaniałej zabawy.

To wydarzenie sportowe, ma na celu propagowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych dzieci. Uczestnikami były dzieci między 4 a 6 rokiem życia. Powiatowe eliminacje obejmowały cztery konkurencje sportowe takie jak: sztafeta, tor przeszkód, skok w dal i rzut woreczkiem do celu.

Po podliczeniu zdobytych punktów na podium stanęła drużyna Przedszkola nr 2 w Końskich (36 pkt.), która będzie reprezentowała nasz powiat w finale wojewódzkim 29 listopada 2023 r.

Tuż za nimi uplasowało się drużyna z Gowarczowa (30 pkt.) i kolejno z Rudy Malenieckiej, Stąporkowa i Smykowa.

Wszyscy młodzi uczestnicy nagrodzeni zostali pamiątkowymi medalami i upominkami. Młodych sportowców do wesołej rywalizacji zagrzewali nie tylko rodzice i goście zasiadający na widowni ale też wielkie maskotki – nasza gowarczowska młodzież. Bardzo udane przedsięwzięcie zorganizowano dzięki zaangażowaniu pracowników i młodzieży ze Szkoły Podstawowej ze wsparciem technicznym Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Gowarczowie

Tego typu wydarzenia wspaniale rozwijają umiejętności motoryczne ale też uczą współpracy z innymi dziećmi oraz wzmacniają poczucie własnej wartości. To nie tylko czas sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim możliwość świetnej zabawy i nawiązania nowych przyjaźni.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogówek”

loga instytucji biorących udział w projekcie

W dniu 29  maja br. Wójt Gminy Gowarczów złożył do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biuro PROW wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020 tytuł operacji: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogówek”.  

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie.

W związku z powyższym w dniu 2 listopada 2023 r. wójt Stanisław Pacocha wraz ze skarbnikiem gminy Justyną Płuciennik podpisali umowę o przyznaniu pomocy.

Przedmiotem inwestycji będzie doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogówek. Zostanie zakupiony sprzęt AGD oraz RTV, meble oraz zastawa stołowa. Zostaną wykonane drobne prace remontowe polegające na wyłożeniu płytek co poprawi estetykę miejsca a także ułatwi utrzymanie porządku w świetlicy, podniesie poziom bezpieczeństwa i przyczyni się do poprawy wizerunku świetlicy.  

Wartość kosztorysowa operacji  wynosi: 66 208,00 PLN.

Wartość dofinansowania operacji wynosi: 42 128,00 PLN.

Wartość wkładu własnego gminy wynosi: 24 080,00 PLN.

Przebudowy czterech odcinków dróg gminnych zakończone

Informujemy, iż wczoraj odbył się odbiór końcowy czterech odcinków dróg gminnych w następujących miejscowościach: Ruda Białaczowska, Miłaków, Skrzyszów i Giełzów. Przy odbiorze obecni byli Wójt Gminy Stanisław Pacocha, Sekretarz Gminy Marzena Dziewit która to jest odpowiedzialna za prowadzone inwestycje, Radni Gminy Agnieszka Ferensztejn i Emil Juszyński,  Inspektor nadzoru, Kierownik budowy oraz Wykonawca. W ramach inwestycji na każdym z tych odcinków powstała nawierzchnia asfaltowa oraz pobocza zostały utwardzone kruszywem. Nadmienić należy, iż w tym roku gmina wykonała bardzo dużo inwestycji drogowych. Na przyszły rok również planujemy poprawę infrastruktury drogowej na terenie Naszej gminy.

Opieka wytchnieniowa

Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  realizowany jest w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgłoszeń do Programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO w terminie do 14 listopada 2023r. Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie  ul.Plac XX-lecia 1; 26-225 Gowarczów w terminie do 14.11.2023 r.

Zebrane informacje niezbędne są do ustalenia zapotrzebowania na w/w pomoc i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

załączniki:

informacje o programie

karta zgłoszenia do Programu (załącznik Nr 7)

klauzula RODO (załącznik nr 12)

Kolejne drzewa miododajne w naszej Gminie

W dniu wczorajszym w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego
w Kielcach  miało miejsce uroczyste podpisanie umowy w ramach współrealizacji „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych”, w którym to uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Jońca, Wójt Gminy Gowarczów  Pan Stanisław Pacocha oraz Pani Skarbnik Justyna Płuciennik.

W tym roku Gmina otrzymała od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 23 szt. drzew miododajnych gatunku śliwa wiśniowa, jarząb pospolity i morwa biała oraz 10 szt. krzewów miododajnych gatunku tawuła japońska.

Poinformować należy, iż w przyszłym roku Gmina Gowarczów starała się będzie o kolejne nasadzenia.

OGŁOSZENIE

Herb Gminy Gowarczów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem  Nr. 0050.67.2023 Wójta Gminy Gowarczów z dnia  25 października 2023 roku w dniu 02 listopada  2023 roku (tj. czwartek ) Urząd Gminy w Gowarczowie, będzie nieczynny.

Jest to dodatkowy dzień wolny od pracy w zamian  za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2023 roku.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Więcej o: Poświęcenie sztandaru Gminy Gowarczów

Poświęcenie sztandaru Gminy Gowarczów

W niedzielę 22 października 2023 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Gminy Gowarczów. Na uroczystość przybyli włodarze gminy wójt Stanisław Pacocha, za-ca wójta Jan Wieruszewski, sekretarz gminy Marzena Dziewit, przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk wraz z radnymi, pracownicy urzędu, radna powiatowa Jolanta Pacocha a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych: dyrektor Szkoły Podstawowej w Gowarczowie Paweł Skowron, dyrektorka  Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  Elwira Sibiga-Gärtner, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych, sołtysi oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. Piotra i Pawła w Gowarczowie, podczas której  w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców Gminy Gowarczów wójt Stanisław Pacocha oficjalnie poprosił księdza proboszcza Dariusza Stańczyka o poświecenie sztandaru Gminy Gowarczów. Następnie nastąpiło poświęcenie sztandaru Gminy Gowarczów.

Poczet godnie stanowili przedstawiciele gminy chorąży – radny Paweł Stańczyk oraz asystujące – Iwona Szkudlarek z Urzędu Gminy w Gowarczowie i Edyta Jędruszyńska z GCKiB w Gowarczowie.

Po eucharystii nastąpił przemarsz pod Urząd Gminy w Gowarczowie a następnie spotkanie uczestników w sali kameralnej GCKiB, któremu towarzyszyła wystawa obrazów dotycząca dziejów gminy powstałych na przestrzeni ostatnich lat, prezentacja zdjęć lokalnych krajobrazów oraz wystawa „Świetlicowy handmade” z pracami młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej.