Kościółek św. Rocha w Gowarczowie

Już w najbliższy poniedziałek 16 sierpnia jak co roku obchodzić będziemy wielkie święto, odpust, na który zjeżdżają nie tylko parafianie, ale  również  goście  spoza Gowarczowa. Odpust w kaplicy św. Rocha uznawany jest za lokalną atrakcję, w której po prostu trzeba uczestniczyć.

            Jak głosi legenda, hrabia Tarnowski jadąc karocą z rodziną ugrzązł w zdradliwych, gowarczowskich bagnach. Wówczas podróżni zaczęli modlić się do Świętego Rocha i wieczorem, po długich staraniach, udało się ruszyć w dalszą drogę. Jako dar wdzięczności wobec św. Rocha hrabia postawił  w miejscu zdarzenia drewnianą kaplicę.

Kaplicę tworzy nawa główna i prezbiterium. Od frontu, wejście osłaniają dwie wieże, kryte cisem i ozdobione krzyżami. Ołtarz stylizowany jest na renesansowy a wykonano go z gipsu i cegły. Korkowo – krzyżowe sklepienie  powstało w ten sposób, że do bukszeli z grubych desek przymocowano deski cieńsze, następnie płyty korkowe i dalej tynki wapienne i ozdoby z gipsu.

Zniszczenia jakim uległa kaplica na skutek pożaru w XIX w. wymogły kompletny remont  obiektu. Odnowioną kaplicę udostępniono ponownie parafianom w 1908 /1909 r.

Św. Roch to patron chorych na zarazę. Urodził się w bogatej francuskiej rodzinie, prawdopodobnie w XIV wieku.  Po śmierci rodziców rozdał wszystko ubogim i wyruszył w drogę,  by  głosić chwałę Chrystusa. Zginął po torturach, oskarżony o szpiegostwo. Według legendy w więzieniu, gdzie był przetrzymywany, znaleziono kartkę z informacją,  że zarażeni odzyskają zdrowie, gdy wezwą na pomoc Rocha jako pośrednika. Ikonografia przedstawia go jako żebraka w łachmanach, z laską podróżną w ręku i z psem. Pies liże mu rany lub biegnie obok.

W czasach panującej w naszej okolicy zarazy (na początku XX wieku) ale także w czasach współczesnych w czasie pandemii wierni modlili się za wstawiennictwem św. Rocha  i to jego wstawiennictwu przypisuje się na terenie naszej Parafii tak niską śmiertelność z powodu tych chorób.

            Przy kościółku odbywały się też pierwsze Festyny Rodzinne. I Parafialny Festyn Rodzinny pod hasłem „Jesteśmy razem” Gowarczów uroczystość odpustowa ku czci św.Rocha odbył się z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Gowarczowie 16 sierpnia 2005. W każdym kolejnym roku festyn ewoluował i  od lat Gmina Gowarczów z Panem Wójtem Stanisławem Pacochą przy współpracy z CKiAL organizują wspaniały festyn z rozmaitymi atrakcjami cieszący się wielką popularnością wśród przybyłych mieszkańców ale też i przybyłych na niego gości. Aktualnie odbywa się 15 lub 16 sierpnia. W tym roku  odbędzie się on 15 sierpnia na placu przy Szkole Podstawowej przy ul. Żuka do na który serdecznie wszystkich zapraszamy.

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy informuje o realizacji przez  Gminę Gowarczów „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gowarczów na lata 2020 – 2032”.

W ramach realizacji Programu w dniu29.07.2021 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Gowarczów, która dotyczy dofinansowania zadania p.n. „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOWARCZÓW W 2021 r.

Zgodnie z umową, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach udzieli Gminie dotacji w kwocie 75 000,00zł, stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych w/w zadania.

W ramach zadania unieszkodliwione zostanie ok. 170 ton  wyrobów zawierających azbest, których źródłem są pokrycia dachowe.

CZYSTE POWIETRZE zmiany dotyczące wzoru żądania wydania zaświadczenia

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (ustawa o wspieraniu termomodernizacji), dokonanej ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162) (ustawa zmieniająca), informujemy, iż ustawa zmieniająca weszła w życie dnia 13 lipca 2021 r. i z tym dniem w związku z uchyleniem podstawy prawnej do wydania utraciło między innymi moc rozporządzenie:

– wydane na podstawie art. 10s POŚ, określające wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzór zaświadczenia, 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami POŚ oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji ww. wzory zostaną określone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministra właściwego do spraw klimatu.

Zgodnie z art. 12 ustawa zmieniająca przewidziała okres przejściowy potrzebny do dostosowania się do nowych regulacji wszystkim jej adresatom, nakazując stosowanie przepisów dotychczasowych do wydawania zaświadczeń, jeżeli postępowania w tych sprawach zostały wszczęte albo będą wszczęte przed dniem 1 sierpnia 2021 r.

W okresie przejściowym, pomimo uchylenia przepisów rozporządzenia, możliwe jest jego stosowanie, zgodnie bowiem z ustawową dyspozycją, wobec postępowań wszczętych i niezakończonych na podstawie żądań składanych do dnia 31 lipca 2021 r. i niezakończonych w tym terminie mają zastosowanie przepisy dotychczasowe, a zatem stosuje się wzory, określone we ww. akcie wykonawczym.

Natomiast od dnia 1 sierpnia 2021 r. ww. dokumenty wymagane przez POŚ będą sporządzane na podstawie wzorów określonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do wzorów umieszczonych na BIP, obowiązujących od 1 sierpnia  https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach