Rehabilitacja bez kolejki

Informujemy o możliwości skorzystania z rehabilitacji domowej i rehabilitacji ambulatoryjnej bez kolejki i bez limitów.

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności precyzuje zakres wsparcia osób, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Jedną z kluczowych zmian jest zwiększenie dostępności do rehabilitacji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są:

1) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

     wydane przez:

a) powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

b) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

2) za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:

a)     orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;

b)     orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

c)    orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

d)    orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;

e)    orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gabinecie Fizjoterapii w Gowarczowie tel. 792-940-244