Kolejna sesja Rady Gminy

W czwartek 29 kwietnia odbyła się XXVII sesja Rady Gminy, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając zebranych radnych, pracowników urzędu oraz przedstawicieli jednostek. Radni na sesji rozpatrzyli uchwały m.in. tą dotyczącą likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli oraz przekształcenia gminnej biblioteki w samorządową instytucję kultury pn Gminna Biblioteka Publiczna w Gowarczowie. Radni podejmując projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gowarczów podjęli też temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie takie mogą być budowane po otrzymaniu stosownych pozwoleń ze starostwa i gowarczowskiego UG utrzymując właściwe odległości od granicy działki.

W sprawach różnych Wójt gminy Gowarczów poinformował o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę w Korytkowie na odcinku ok 1km. W zakresie zadań jest czyszczenie rowów (ok 600 mb), wymiana przepustów wraz z czyszczeniem istniejących oraz wylanie masy asfaltowej na całym odcinku. Koszt inwestycji to ponad 650 tys. złotych. Do Funduszu składanych było 5 wniosków. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie, 3 zaś znajdują się na liście rezerwowej. Dotyczą one drogowych inwestycji w: Kamiennej Woli, Kupimierzu i Brzeźnicy. Na liście rezerwowej znajduje się również droga powiatowa Rogówek-Baczyna na odcinku ponad 2 km. Koszt to ok 900 tys. złotych zaś wszystkich wymieniowych inwestycji blisko 3 mln złotych. Na ukończeniu są też prace polegające na budowie kanalizacji w Bębnowie. Długość budowanego odcina to ponad 4km.Postępują tez prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej na budowę Zbiornika w Rudzie Białaczowskiej.