OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
i Inspektora Ochrony Danych
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Gowarczowie z siedzibą w Gowarczowie, 26-225 Gowarczów, ul. Plac XX-lecia 1. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Wójt Gminy Gowarczów.
    Z administratorem danych osobowych można skontaktować się przez adres e-mail: sekretariat@gowarczow.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Z inspektorem ochrony danych Urzędu Gminy w Gowarczowie, można się  skontaktować poprzez adres e-mail: iod@gowarczow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) można się zapoznać pod następującym adresem:
    https://giodo.gov.pl/pl/569/9276
  4. Z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Gowarczowie można zapoznać się na stronie BIP Gminy Gowarczów: https://gowarczow.bip.gov.pl (w zakładce: Ochrona danych osobowych -> Klauzule informacyjne)

Administrator Danych Osobowych

Wójt Gminy Gowarczów