Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Gowarczów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Gowarczów.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy będą starali się ograniczać korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word (w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Artur Kołodziejczyk, a-kolodziejczyk@gowarczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 48 672 40 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Gowarczowie, ul. Plac XX-lecia 1, 26-225 Gowarczów

  1. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych
  2. Korytarze i schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind.
  3. Budynek nie posiada pochylni, platform ani pętli indukcyjnych. Nie jest wyposażony w system informacji głosowych.
  4. Urząd nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  5. Osoba niewidoma ma prawo wstępu na teren urzędu z psem asystującym
  6. W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  7. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/pokoju

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (marzec 2021).