Więcej o: Nowe nasadzenia w Gminie Gowarczów

Nowe nasadzenia w Gminie Gowarczów

Gmina  Gowarczów przystąpiła do projektu  pn. „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”.

W ramach współrealizacji  projektu w dniu 30.10.2020 r., w miejscowości Korytków przy remizie OSP nasadzone zostały drzewa miododajne surmia 10 szt. sadzonek.

Przy nasadzeniach uczestniczył Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z Radnym Gminy Panem Pawłem Stańczykiem.

Przedsięwzięcie to ma na celu pogłębienie stopnia wiedzy mieszkańców naszego regionu na temat konieczności ochrony bioróżnorodności ekosystemów roślinnych, które stanowią pożytek dla pszczół. Społeczny aspekt projektu opiera się na włączeniu jak największej liczby mieszkańców województwa świętokrzyskiego do czynnych działań na rzecz ochrony bioróżnorodności ekosystemów roślinnych najbliższej okolicy. Można to osiągnąć poprzez wysiewanie roślin miododajnych na działkach, w ogródkach przydomowych czy nawet na balkonach, oraz zachęcanie innych do takiego postępowania. Zrozumienie konieczności tego typu działań pomoże ochronić, niezwykle ważne dla życia człowieka, owady zapylające.

Ogłoszenie – konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gowarczów dotyczącej „ Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 rok”

Ogłoszenie z dnia  26 października 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gowarczów.

 1. Przedmiot konsultacji:
 2. Projekt uchwały w sprawie: ’Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 rok”.

 3. Forma konsultacji:
 4. Wyrażenie uwag i opinii wraz z uzasadnieniem na piśmie skierowanym do osoby odpowiedzialnej za konsultacje w Urzędzie Gminy w Gowarczowie.

 5. Termin konsultacji: od dnia 2 listopada do dnia 16 listopada 2020 roku.
 6. Osoba odpowiedzialna za konsultacje w Urzędzie Gminy w Gowarczowie:
 7. Renata Gwardecka p.207
  Tel. 48 6724037 w.235

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Pacocha

Zarządzenie Nr 0050.85.2020

Projekt uchwały

Powstaje nowa droga w Gowarczowie

Gmina Gowarczów systematycznie poprawia stan dróg gminnych. Tym razem powstaje droga dojazdowa do gruntów rolnych w Gowarczowie. Gmina jako jedyna w powiecie dostała na to zadanie największe dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, bo aż 44 .000,00 złotych. Aktualnie rozkładane jest kruszywo tzw. podbudowa pod masę asfaltową, która to będzie układana pod koniec tego tygodnia.

Nadmienić należy, iż przebudowana droga ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametrów technicznych gminnej sieci drogowej.

ZAWIADOMIENIE

Gowarczów 20.10.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), zawiadamia się o zamiarze likwidacji z dniem 30 kwietnia 2021 roku Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli, Kamienna Wola 46b, 26-225 Gowarczów, a także o zamiarze zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji w/w. Filii.

UZASADNIENIE

Przyczyną likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli  są czynniki ekonomiczne, jak i spadek czytelnictwa w Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli. W dniu 11 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Gowarczów wystąpił z pismem do pani kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie  o przedstawienie poziomu czytelnictwa w latach 2016,2017,2018,2019 i do 31 sierpnia 2020. Poziom czytelnictwa w wyżej wymienionych latach przedstawia się następująco:

ROK Ilość wypożyczonych woluminów Ilość czytelników
2016 6055 231
2017 5935 233
2018 5323 231
2019 4371 200
31.08.2020 1954 99

Filia Biblioteczna w miejscowości Kamienna Wola mieści się w budynku zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2020 roku Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Gowarczowie Punkt Filialny w Kamiennej Woli. Aktualnie jedynym wykorzystywanym pomieszczeniem w tym budynku jest wyłącznie lokal, w którym funkcjonuje Filia Biblioteczna w Kamiennej Woli. Tym samym Gmina ponosi koszy utrzymania całego budynku, takie jak ogrzewanie, energia elektryczna przy realnie wykorzystywanym tylko jednym pomieszczeniu.

Podkreślić należy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Gowarczowie znajduje się w centrum miejscowości w budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie, w pobliżu usytuowany jest Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie. Nadmienić należy, że takie usytuowanie biblioteki pozwala na wygodne korzystanie z księgozbioru zarówno przez dzieci, młodzież jak i dorosłych.

Wobec powyższego organizator uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli. Po likwidacji filii część księgozbioru zostanie włączona do księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie, część księgozbioru zostanie przekazana do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie, co wzbogaci ich zbiory oraz poprawi dostępność, natomiast książki zniszczone i zdezaktualizowane zostaną przekazana na makulaturę.  Likwidacja filii nie wpłynie w żaden sposób na dostępność zbiorów bibliotecznych zarówno dla uczniów i mieszkańców.

W związku z powyższym zamiar likwidacji Filii jest zasadny.

z up. Wójta

Marzena Dziewit
Sekretarz Gminy

Link do zawiadomienia (skan w formacie PDF)

Więcej o: XXII sesja Rady Gminy Gowarczów

XXII sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu dzisiejszym  odbyła się nadzwyczajna XXII sesji Rady Gminy Gowarczów. W sesji uczestniczyło 13 radnych z 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Ważnym punktem obrad  sesji była informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gowarczów za I półrocze 2020 roku. Skarbnik gminy przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez Wójta Gminy Gowarczów wyżej wymienioną informację.

Wśród rozpatrywanych uchwał na uwagę zasługuje uchwała dotycząca zamiary likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli, a także uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gowarczów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

OGŁOSZENIE

  Szanowni Państwo!

W związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców, przekazujemy informację na temat funkcjonowania Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Urząd Gminy w Gowarczowie pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530  .

Sprawy w Urzędzie Gminy w Gowarczowie należy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez stronę obywatel.gov.pl i e PUAP. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogę elektorniczną na adres e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Gowarczowie
Plac XX-lecia  1
26-225 GOWARCZÓW
TEL. 48-6724037
FAKS 48-6724744
e-mail:
sekretariat@gowarczow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie:

Plac XX-lecia  1

26-225 Gowarczów

TEL. 48-6724037
FAKS 48-6724744
e-mail:
sekretariat@gowarczow.pl

Od dnia dzisiejszego tj. 19.10.2020 roku do odwołania do Urzędu Gminy w Gowarczowie można wejść jedynie w sprawach w których nie można załatwić za pomocą innych środków komunikacyjnych tj. akty zgonu.

Więcej o: Zakończył się projekt „Spotkanie z kulturą regionu” w CKiAL Gowarczów

Zakończył się projekt „Spotkanie z kulturą regionu” w CKiAL Gowarczów

 Z początkiem czerwca w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej rozpoczęliśmy realizację projektu „Spotkanie z kulturą regionu” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska” 2020 i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt miał na celu popularyzację tradycji ludowych i bogactwa kulturowego regionu wśród społeczności gminnej oraz promowanie i odkrywanie lokalnych twórców.

Na projekt składały się trzy zadania, które miały finały 24 i 25 września br.

Pierwszym zadaniem było stworzenie obrazów pn „Pocztówka z Gowarczowa – kapliczki i budynki”. W warsztatach plastycznych wzięło udział blisko 30 osób podzielonych na trzy grupy wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli. Pierwszym etapem było stworzenie fotogalerii kapliczek (na przełomie maja i czerwca) by uchwycić jeszcze krasę przystrajania ich na tradycyjne majowe śpiewy. W drugim etapie grupy uczestniczyły w plenerach malarskich malując wybrane kapliczki w wybranej scenerii techniką akwarelową, by móc oddać ich właściwy charakter i piękno. Ponadto podczas spotkań w plenerze odszukano stare krzyże i kapliczki związane z historią wysiedleń w regionie i także one znalazły się wśród malowanych obiektów. Kolejnym etapem były zajęcia warsztatowe w pracowni plastycznej CKiAL w okresie wakacyjnym malując akrylami na płótnie wybrane przez siebie kapliczki i budowle z wykorzystaniem wcześniej wykonanych zdjęć. Podsumowaniem była ekspozycja prac 25 września. Wykonane dzieła dostępne są w wirtualnej galerii CKiAL a obrazy pozostają w zasobach Centrum z myślą o wyjazdowej wystawie. Prowadzącą zajęcia warsztatowe i koordynatorem tego zadania była p. Małgorzata Gałązka, specjalista ds. plastyki w CKiAL.

 Drugim realizowanym zadaniem były warsztaty dla zespołu ludowego „Bębnowianka” – jedynej tego typu grupie funkcjonującej na terenie gminy Gowarczów. Od końca czerwca b.r. grupa spotykała się zajęciach warsztatowych z zakresu tańca ludowego i ruchu scenicznego, które prowadził zewnętrzny instruktor p. Małgorzata Kosmala. Ponadto uczestnicy brali udział w warsztatach przygotowujących program do koncertu „Od Bębnowa” prowadzonych przez instruktora ds. muzyki w CKiAL p. Piotra Zaborowskiego. Wynikiem przeprowadzonych zajęć było wyodrębnienie dwóch składów zespołu – grupy młodszej i starszej, do których dostosowana została zarówno formuła muzyczna (dla grupy młodszej stworzone zostały półplaybacki a w grupie starszej pozostał niezmiennie akompaniament na żywo tj. bęben marszowy, dwa akordeony i saksofon) jak i układy choreograficzne (z grupą młodszą wypracowany został układ taneczny zaś ze starszą ruch podstawowy). Finałowy koncert „Od Bębnowa” odbył się 25 września na scenie CKiAL a na scenie gościnnie wystąpił również zespół ludowy „Smarkowianki” ze Smarkowa działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stąporkowie.

Trzecim zadaniem była organizacja I Konkursu „Lokalne RękoDZIEŁO” dla dorosłych twórców z terenu powiatu koneckiego. Do konkursu zgłosiło się 13 rękodzielników. Jedno zgłoszenie mogło zawierać trzy prace o różnej tematyce, zgodnej z regulaminem konkursu i inspirowanej motywami regionalnymi. 24 września komisja w składzie: Przewodnicząca Barbara Kalinowska –plastyczka, pedagog w S.P. w Żarnowie , Marzena Michałowska–Kowalik – właścicielka Stajni Artystycznej „Marcinków” oraz Mariola Saternus – dyrektor wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Opocznie, pasjonatka kultury opoczyńskiej. Komisja nagrodziła najlepiej ocenione prace: I miejsce Bogumiła Nowocień – praca ceramiczna „Stado”, II miejsce Barbara Dajer – robótki ręczne, haft – szydełko, zestaw biały, III miejsce Dorota Krzciuk – rzeźba w drewnie „Duchy pradawnych korzeni”. Odczytanie werdyktu jury oraz przyznanie nagród odbyło się bezpośrednio po obradach. Na wszystkich uczestników konkursu czekały okolicznościowe dyplomy, a laureaci otrzymali nagrody pieniężne oraz przygotowane specjalnie na konkurs statuetki wykonane z naturalnych materiałów. Prace pokonkursowe można było oglądać w budynku CKiAL w sali klubowej przez dwa tygodnie po finale konkursu a wirtualna wystawa dostępna jest na stronie CKiAL. W związku z ograniczeniami ilości osób podczas wydarzeń kulturalnych w finałach brali udział jedynie uczestnicy poszczególnych działań a wszystkie podsumowania miały transmisje na żywo na profilu facebookowym Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej.

Więcej o: Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

We wtorek 13 października 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Niestety ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie odbyły się jak co roku uroczyste akademie. Życzenia pomyślności oraz wielu sukcesów pedagogom składali osobiście uczniowie i Samorząd Szkolny oraz w imieniu Władz Gminy Pani Marzena Dziewit Sekretarz Gminy. W tym szczególnym dniu nauczyciele przyjęli z rąk Pani Marzeny Dziewit oraz Dyrektora Szkoły Pawła Skowrona Nagrody Wójta oraz Nagrody Dyrektora.

Grono Pedagogiczne wyróżnione Nagrodą Wójta:

 1. Pani Iwona Habiera
 2. Pani Iwona Kłosek
 3. Pani Agnieszka Kołba
 4. Pani Joanna Lisiewicz
 5. Pan Paweł Skowron
 6. Pani Katarzyna Słoka
 7. Pani Elżbieta Zielińska

Grono Pedagogiczne wyróżnione Nagrodą Dyrektora.

 1. Pani Jolanta Bryk
 2. Pani Joanna Gawrońska
 3. Ks. Adam Głuszek
 4. Pani Barbara Kądziela
 5. Pani Olga Kołodziejczyk
 6. Pani Monika Konewka
 7. Pani Barbara Kosada
 8. Pani Katarzyna Kuleta
 9. Pani Milena Kuta
 10. Pani Angelika Matynia
 11. Pani Ilona Pacan
 12. Pani Renata Ptaszek
 13. Pani Katarzyna Rachuna
 14. Pani Urszula Rybińska
 15. Pani Monika Świeboda
 16. Pani Monika Trawińska
 17. Pani Justyna Wołąkiewicz
 18. Pani Iwona Zając
 19. Pani Jolanta Żyszczyńska
 20. Pan Mateusz Żyszczyński

Nagrody Dyrektora otrzymali również pracownicy obsługi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

„WYBIERZ ŻYCIE BEZ CUKRZYCY”

Drodzy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego! zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, którego głównym celem jest poprawa jakości zdrowia mieszkańców. W ramach konkursu, przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne oraz rzeczowe.  Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl/45-64/ –> w zakładce konkursy znajdują się aktualne inicjatywy.   Głównym celem projektu jest poprawa świadomości w zakresie profilakty zdrowotnej wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – liczymy, że poprzez zabawę konkursową aktywnie włączycie się Państwo do tej szczytnej inicjatywy.

„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. realizuje Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 w ramach projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr: RPSW.08.02.02-26-0005/18 i RPSW.08.02.03-26-0002/18.

Projekt Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na tala 2014-2020