Posiedzenie Rady Gminy

W dniu 28 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyła się kolejna nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów.

            Po przywitaniu zebranych przez Przewodniczącego Sławomira Stańczyka przedstawione zostały sprawozdanie z funkcjonowania  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie za rok 2022/2023 informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez przedstawicieli urzędu i jednostek podległych.

Radni podjęli szereg uchwał m.in. dotyczących opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi czy  podatku rolnego na 2024 rok. Z uwagi na wzrost świadomości i coraz właściwsze segregowanie odpadów w nowym roku opłaty będą niższe (o 2 zł od stawki podstawowej). W nowym roku na tym samym poziome pozostaną też stawki podatku od nieruchomości rolnych.

Szeroko omawiano też kwestie trwających i przyszłych inwestycji drogowych poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg.

Trwają przygotowania do uroczystego powitania Nowego Roku już jako gmina miejsko-wiejska.

Więcej o: Wyróżnienie dla Gminy Gowarczów za świetną kondycję finansową

Wyróżnienie dla Gminy Gowarczów za świetną kondycję finansową

20 listopada 2023 roku w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach odbyła się III Gala Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Wyróżniono najlepsze gminy w 13 powiatach województwa świętokrzyskiego oraz wręczono pięć wyróżnień specjalnych.

Wśród wyróżnionych gmin znalazła się Gmina Gowarczów, która otrzymała wyróżnienie specjalne w kategorii „Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin województwa świętokrzyskiego”. Oznacza to 1 miejsce w województwie świętokrzyskim pod względem najmniejszego zadłużenia gmin. Gmina Gowarczów jest jedną z niewielu gmin w Polsce, które nie mają żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ma to szczególnie istotne znaczenie w obecnej sytuacji, gdyż Gmina Gowarczów nie musi ponosić wydatków związanych z obsługą zadłużenia. Brak zadłużenia Gminy to dobra pozycja wyjściowa do ubiegania się o środki z nowej perspektywy finansowej UE na realizację ważnych inwestycji, dla których musi być zapewniony wkład własny. Dyrektor Regionalnej Izby Obrachunkowej złożył gratulacje za świetną kondycję finansową Gminie Gowarczów i wskazał Naszą Gminę jako wzór do naśladowania w województwie świętokrzyskim.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Gowarczowie zawiadamia mieszkańców Gminy Gowarczów, iż z dniem 25.11.2023 r. uległy zmianie numery rachunków bankowych.

Numery rachunków bankowych Urzędu Gminy w Gowarczowie

09 1320 1449 7650 4125 2000 0005 – dochody Urzędu Gminy:

  • opłata skarbowa,
  • opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
  • podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny),
  • opłata za zajęcie pasa drogowego,
  • opłata za korzystanie z przystanków,
  • czynsz.

79 1320 1449 7650 4125 2000 0006  – opłata za odbiór odpadów komunalnych.

Wójt Gminy
/-/Stanisław Pacocha

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obwieszczenie z dnia 21.11.2023 r.

Więcej o: Uroczyste przekazanie samochodu dla OSP w Skrzyszowie

Uroczyste przekazanie samochodu dla OSP w Skrzyszowie

  W sobotę 18 listopada Wójt Gminy Stanisław Pacocha przekazał zakupiony przez Gminę Gowarczów samochód pożarniczy Star 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie. Dla strażaków ze Skrzyszowa było to ważne wydarzenie, na które zaprosili strażaków z jednostek działających na terenie gminy Gowarczów. W przekazaniu samochodu uczestniczyli również Radni Rady Gminy Gowarczów, Paweł Stańczyk i Emil Juszyński, którzy są strażakami ochotnikami. Należy podkreślić, że samochód dla Skrzyszowa jest trzecim samochodem pożarniczym, jaki Gmina Gowarczów zakupiła w ciągu ostatnich dwóch lat. Na zakup samochodów, oprócz środków własnych Gmina pozyskała również środki w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Laptopy dla uczniów klas czwartych

Dnia 15 listopada 2023 roku rodzice uczniów klas czwartych odebrali
z rąk Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochy,
darmowe laptopy dla swoich pociech. Laptopy dostarczone zostały przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach projektu „Bezpłatny laptop dla ucznia”. Celem programu jest podniesienie kwalifikacji cyfrowych młodych ludzi. Przekazano łącznie 32 urządzenia Dell Latitude 3540 o wartości 93 480 zł
Z każdym rodzicem została zawarta umowa przekazania sprzętu na własność. Cieszymy się, że sprzęt dotarł do uczniów i będzie im służył do nauki, rozwoju swoich zainteresowań i pasji, do podnoszenia swoich kompetencji cyfrowych.

Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Gowarczowie

Narodowe Święto Niepodległości godnie obchodzono w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Gowarczowie. Uroczystości zorganizowane zostały w piątek 10 listopada w przededniu 105 rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności. Uczestniczyli w nich zarówno włodarze: wójt Stanisław Pacocha, sekretarz Marzena Dziewit, dyrekcja: Paweł Skowron, Ilona Kłosek Joanna Lisiewicz, pracownicy GCKiB, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

            Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego uczniowie z klas II a, III a, III b oraz klas V-VIII, zaprezentowali programy słowno muzyczne wspominając zarówno najważniejsze daty ostatnich dwóch stuleci naszego kraju jak i sylwetki najbardziej zasłużonych dla odzyskania niepodległości i zachowania tożsamości narodowej. W podniosły nastrój wprowadzały niepodległościowe pieśni i wiersze.

Wójt Stanisław Pacocha w przemówieniach korzystał w tej wyjątkowej okazji do uczczenia tych, którzy walczyli o naszą wolność. Przedstawi krótką prelekcję na temat historii odzyskania niepodległości i podkreślał ważność budowania wartości patriotycznych w społeczeństwie od najmłodszych lat. Włodarze i Dyrekcja nie szczędzili też pochwał dla występujących i przygotowujących akademię dziękując za ten wspólni spędzony czas w duchu patriotyzmu. 

Akademie przygotowały Panie: Małgorzata Czarny, Grażyna Dębowska, Danuta Rudalska, Joanna Lisiewicz, Jolanta Sobczyńska i Katarzyna Kuleta

Gowarczowska młodzież poznaje region.

Kilkunastoosobowa grupa młodzieży z gowarczowskiej Świetlicy Środowiskowej wraz z instruktorką Teresą Bobą oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Gowarczowie Elwirą Sibiga-Gärtner zwiedzili 13 listopada fabrykę bombek w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z procesem produkcji szklanych ozdób choinkowych na wszystkich etapach produkcji od wydmuchiwania przez posrebrzanie, malowanie oraz kunsztowne ręcznie zdobienie bombek. Każdy z uczestników ochoczo wziął udział w warsztacie dekorowania bombek a ich małe szklane dzieła zawisną na ich choinkach już za kilka tygodni. Nie zabrakło też chętnych na zakup gotowych wyrobów produkowanych z piotrkowskim zakładzie.

Niemal zimowa aura nie przeszkodziła w spacerze po centralnej części Piotrkowa pozwalając odkryć część najciekawszych zabytków dawnej zabudowy miejskiej, bogatej architektura sakralnej, fragmentów murów obronnych czy przestrzeni w których kręcono kadry filmów, które przeszły już do klasyki polskiej kinematografii. Młodzież miała też za zadanie skorzystać z analogowej mapy aby wyznaczyć trasę spaceru.

Na co dzień młodzież uczęszczająca do świetlicy m.in. rozwija swoje zdolności manualne tworząc piękne prace plastyczne, które będzie można podziwiać podczas zbliżającej się wystawy. Wystawa dostępna będzie na terenie budynku SP przy ul. Szkolnej w pierwszej połowie grudnia. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Komunikat do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Gowarczów

Komunikat do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu gminy Gowarczów

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.1469 t.j..), gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji:

1.     zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2.     przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

3. aktualnych informacji dotyczących m.in.:

– liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe,

– liczby osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków,

– liczby zawartych umów na odbiór nieczystości ciekłych,

– częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,

– ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Corocznie Wójt zobowiązany jest przekazywać sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami do WIOŚ w Kielcach i RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie i zwrot dostarczonych przez sołtysów protokołów do dnia 15 grudnia 2023 r. do Urzędu Gminy w Gowarczowie (pokój 306).

                                                                                                       Wójt Gminy Gowarczów

                                                                                                    Stanisław Pacocha