Kolejne zebrania sołeckie w Kamiennej Woli i Gowarczowie

Za nami dwa kolejne zebrania sołeckie, tym razem odbyły się one w Kamiennej Woli oraz w Gowarczowie. Oprócz mieszkańców w zebraniach wzięli udział Radni Rady Gminy, Sołtysi, Wójt Stanisław Pacocha oraz Sekretarz Gminy Marzena Dziewit. Podczas spotkań  uchwalano fundusz sołecki na 2024 r,  poruszono również wiele ważnych kwestii, dotyczących m.in.: gospodarki odpadami komunalnymi, oświetlenia ulicznego, a także omówiono zagadnienia indywidualne dla każdej z miejscowości w tym inwestycje jakie były wykonywane w danym roku.

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Wójt Gminy Gowarczów we wrześniu bieżącego roku podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który udziela Gminie Gowarczów dotacji w kwocie do 100 000,00 zł na realizacje zadania pn. ,,Odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Gowarczów w 2023 r.”

Realizacja zadania ,,Odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Gowarczów w 2023 r.” następuje dzięki wsparciu: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Na kwotę dotacji składają się środki:

– WFOŚiGW w Kielcach  – 50 000,00 zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania,

– NFOŚiGW w Warszawie – 50 000,00 zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Aktualnie odpady zawierające azbest – pokrycia dachowe odbierane są sprzed posesji mieszkańców na terenie całej gminy.

Loga

Zebranie sołeckie w Korytkowie i Bębnowie

W dniu wczorajszym odbyły się dwa zebrania sołeckie. Mieszkańcy uczestniczący na tych zebraniach przeznaczyli fundusze sołeckie przypadające na dane sołectwa na rok 2024 min. na wyposażenie świetlic, wymianę żarówek sodowych na LED, organizację imprez integracyjnych dla mieszańców, remonty itp.

Przypomnieć należy, iż środki przeznaczane muszą mieścić się z zadaniach własnych Gminy.

W zebraniach oprócz Sołtysów i Radnych danych sołectw udział wzięli  również Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz Sekretarz Gminy Marzena Dziewit.

Więcej o: Nadzwyczajna L – sesja Rady Gminy w Gowarczowie

Nadzwyczajna L – sesja Rady Gminy w Gowarczowie

Z końcem ubiegłego tygodnia na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie zebrali się Radni, aby podjąć uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, zmian w WPF gminy oraz oceny sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie. Nadzwyczajną L (pięćdziesiątą) już sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk, który przywitał włodarza gminy, radnych, kierowników jednostek i wszystkich zgromadzonych. Z pośród 15 radnych gminy, głosowanie przebiegało jednomyślnie.

Najważniejszym punktem sesji było zabezpieczenie środków finansowych na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Zabezpieczono środki na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzyszów” jak również na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Giełzów oraz na budowę oświetlenia ulicznego. W punkcie spraw różnych zagorzała dyskusja o inwestycjach, które już niebawem zrealizowane zostaną na terenie gminy.

Więcej o: XII odsłona Narodowego Czytania w Gowarczowie

XII odsłona Narodowego Czytania w Gowarczowie

Sala kameralna GCKiB gościła w piątkowe popołudnie klasy ósme gowarczowskiej podstawówki w akcji promującej znajomość literatury narodowej. Bohaterką 12 już edycji Narodowego Czytania jest powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Powieści Orzeszkowej dają bogaty obraz życia społecznego epoki, panujących wówczas idei, wierzeń, rozterek i klęsk. Tak też jest w „Nad Niemnem”, która daje obraz polskiego społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku, nawiązujące również do czasów powstania styczniowego, którego w tym roku obchodzimy 160 rocznicę.

Spotkanie otworzyła Dyrektor GCKiB Elwira Sibiga – Gärtner wraz z Wójtem Gminy Gowarczów Stanisławem Pacochą, który nawiązał do historycznego aspektu powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – losy powstańców styczniowych, związane są z ziemią gowarczowską jak wiemy w wyniku represji carskich Gowarczów utracił prawa miejskie. Historyczny momentem na kartach naszej miejscowości urzeczywistni się z dniem 1 stycznia 2024 roku i na nowo odzyskamy prawa miejskie. Po wprowadzeniu przyszła kolej na prezentację osób czytających powieść.

Zebrani goście odczytali fragmenty III rozdziału „Nad Niemnem”

 • Marzena Dziewit – sekretarz Gminy Gowarczów mocna reprezentacja SP. im Jana Pawła II w Gowarczowie
 • Paweł Skowron – dyrektor SP. im Jana Pawła II w Gowarczowie
 • Iwona Kłosek – wicedyrektor
 • Alicja Dziuba – nauczycielka j. angielskiego i bibliotekarka
 • Iga Grzelka – uczennica VIII klasy
 • Michał Bryk – uczeń VIII klasy
 • Julia Kurzak – najaktywniejsza czytelniczka GCKIB ostatnich tygodni
 • Elwira Sibiga-Gärtner – dyrektor GCKiB

Starsza bibliotekarka Renata Pluta odczytała list od Prezydenta RP, a następnie rozpoczęto czytanie fragmentów powieści. Widownia wsłuchiwała się w losy bohaterów powieści, przeżywając atmosferę i pobudzając wyobraźnię pięknem Polskiej przyrody. Oklaskami nagrodzono czytających, a dodatkowo wszyscy zgromadzeni otrzymali pamiątkowe zakładki do książek przygotowane przez pracownię kreatywną.

Istotnym punktem w programie było również rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy na „Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji 2023”

W  kategorii I  – KLASY 0 Szkoły Podstawowej 

I miejsce:  Julia Raczyńska

II miejsce: Zuzanna Larecka 

W kategorii II  – KLASY I-III SP.

I miejsce:  Aleksandra Mastalerz 

II miejsce:  Natanie Jagiełło

III miejsce: Przemysław Stanisławki

IV miejsce: Anna Piecyk 

W kategorii III  – KLASY IV-VI SP

 I miejsce: Aleksandra Raczyńska

II miejsce: Kacper Larecki

III miejsce: Kalina Cichacka

IV miejsce: Natalia Barańska

 WSZYSTKIM CZYTELNIKOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i GRATULUJEMY !!!

Zebranie dot. funduszu sołeckiego na 2024 r. w Giełzowie

Informujemy, że kolejne zebranie sołeckie już za Nami. W dniu wczorajszy Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z Panią Sekretarz Marzeną Dziewit uczestniczyli w zebraniu dot. przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 r. Zebranie poprowadził Pan Sołtys Ireneusz Ferensztejn, na zebraniu obecna była również Pani Agnieszka Ferensztej Radna Gminy.  Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy. Przedstawiciele gminy udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców.

Poinformować również należy, iż do tej pory zebrania sołeckie odbyły się w następujących sołectwach: Ruda Białaczowska, Kurzacze, Morzywół, Borowiec, Bernów oraz w Rogówek.

Informacjo o terminach zebrań sołeckich znajduje się na stronie internetowej https://gowarczow.bip.gov.pl  w zakładce Fundusz sołecki.

O dalszym przebiegu zebrań informować będziemy Państwa na bieżąco.

Więcej o: Gmina Gowarczów z kolejnym dofinansowaniem

Gmina Gowarczów z kolejnym dofinansowaniem

W  tym tygodniu Wójt Gminy Gowarczów wraz z Panią Skarbnik udali się do Urzędu Marszałkowskiego do Kielc w celu podpisania umowy na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Gmina otrzymała środki w kwocie 42.000,00 zł. a realizowana inwestycja będzie ty razem w Skrzyszowie. Droga na odcinku ponad 200 mb która ma nawierzchnię szutrową, po przebudowani  będzie miała nawierzchnię bitumiczną oraz z pobocza z kruszywa. Zadanie to zrealizujemy jeszcze w tym roku.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

  Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl.
   
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Strona Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego—edycja-2024

Materiały do pobrania (załączniki):