Więcej o: Kolejne dofinansowania na drogi dla Gminy Gowarczów

Kolejne dofinansowania na drogi dla Gminy Gowarczów

W dniu 30 stycznia 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Justyny Płuciennik w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach podpisali umowy na wykonanie:

 1. Przebudowy drogi gminnej: Kamienna Wola – Kurzacze (324006T)
  W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę drogi na odcinku 0,460 km. Wartość inwestycji wynosi 354 767,54 zł. z czego dofinansowanie 283 814,00 zł i wkład własny gminy 70 953,54 zł.
 2. Remont drogi gminnej, ulicy Wojska Polskiego w Gowarczowie.
  Droga zostanie wyremontowana na odcinku 0,495 km. Wartość zadania wynosi 290 260,92 zł. z czego dofinansowanie 232 208,00 zł i wkład własny gminy 58 052,92 zł.

Dofinansowanie zadań realizowanych w 2024 r. zostało przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarządzenie Nr 0050.37.2024

Zarządzenie Nr 0050.37.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gowarczów
z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2024 roku

          Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust.2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023r.  poz. 571), uchwały Nr XLL/133/2023  Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok zarządzam się co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Regulamin konkursu określa uchwała Nr LII/133/2023 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok.      

§ 2

Ogłoszenie , o którym mowa w § 1 pkt. 1 podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gowarczowie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gowarczowie.  

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gowarczów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

    Stanisław Pacocha

Pełny tekst zarządzenia wraz ogłoszeniem: Zarządzenie Nr 0050.37.2024

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. 

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gowarczowie w godzinach 7.30-15.30 lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany),  taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy w przypadku, gdzie główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane jest węglem lub paliwami węglopochodnymi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje, gdy w/w źródło ogrzewania zgłoszone  zostało do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jak w 2024 r. złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP

Wskazówki:

 1. Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.
 2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.
 3. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 4. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.
 5. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).
 6. Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
 7. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).
 8. System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.
 9. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

Dlaczego musisz podpisać PDFa profilem zaufanym? A nie tylko sam list do Urzędu Miasta? Wynika to z uchwały NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21). Sędziowie orzekli:

„Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

W przeciwnym razie wniosek uznaje się za niepodpisany.

OGŁOSZENIE

     Urząd Miasta i Gminy w Gowarczowie informuje, że sprzedaż biletów miesięcznych /w tym szkolnych/ na linie komunikacyjne w ramach publicznego transportu zbiorowego, dla którego Organizatorem jest Gmina Gowarczów  będzie prowadzona  22 dnia  każdego miesiąca w godzinach od 12:00 do 14:00, I – piętro p. nr 208

 /Burmistrz Miasta i Gminy  Gowarczów/

Więcej o: Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Korytkowie korzystając z możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 złożyła wniosek na budowę placu zabaw w miejscowości Korytków jako miejsca rekreacji na kwotę 98 639,00 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie.

W dniu 18 stycznia 2024 r. podpisana została umowa z Województwem Świętokrzyskim na realizację tego projektu.

W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż: huśtawki podwójnej ze stali nierdzewnej, karuzeli obrotowej, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią.

Ponadto pojawi się strefy relaksu w której pojawi się:                                  

1. Stojak rowerowy 5 – stanowiskowy; 
2. Kosz na śmieci;
3. Ławki z oparciem;
4. Gra „kółko i krzyżyk” ;
5. Stolik rekreacyjny do gry w szachy;                                                                                                         6. 6. Nasadzenia drzewek.    

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

Więcej o: Sesja Rady Miejskiej w Gowarczowie

Sesja Rady Miejskiej w Gowarczowie

W piątek 12 stycznia 2024 r. odbyła się LIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gowarczowie. W sesji udział wzięło 14 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Stańczyk, była to pierwsza sesja po odzyskaniu przez miejscowość Gowarczów praw miejskich.

Na sesji tej Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Ireneusz Piasecki wręczył Burmistrzowi Stanisławowi Pacocha Akt Nadania Praw Miejskich dla miejscowości Gowarczów podpisany przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Podczas sesji podjęto ważne uchwały dotyczące roku 2024 tj. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gowarczów na lata 2024-2027 i uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2024 rok.  Jak wynika z podjętych uchwał Gmina Gowarczów jako jedyna w naszym regionie nie posiada żadnego zadłużenia, co pozwoli na dalszy rozwój gminy.

Na koniec sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Stańczyk odczytał podziękowania jakie Burmistrz skierował do Pani Sołtys sołectwa Gowarczów Edyty Wiatrowskiej  i członków Rady Sołeckiej.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Giełzowie i Rogówku

Zakończyła się rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlania ulicznego przy drogach powiatowych w Giełzowie i w Rogówku. Na dobudowanych odcinkach oświetlenia ulicznego wykonano kilkanaście słupów z oprawami świetlnymi typu LED.   Celem realizacji wymienionych zadań była poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w sołectwie Giełzów i Rogówek, a także innych użytkowników dróg powiatowych.

Orszak Trzech Króli ulicami miasta Gowarczów

Po raz drugi w naszej gminie 06 stycznia wyruszył Orszak Trzech Króli. Po uroczystej mszy świętej gowarczowska społeczność z inicjatywy proboszcza Dariusza Stańczyka jak w większości Polskich miast i miasteczek przemierzyła trasę głównymi ulicami wspólnie kolędując. Pochód otwierała młodzież wcielająca się w biblijne postaci, kapłani i ministranci oraz konno ułani z Oddziału Wojska Polskiego im. Majora Hubala jako Trzej Królowie. Za nimi ruszyli parafianie, gościnnie ułani oraz włodarze Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z małżonką. Podczas przemarszu Orszaku zaznaczono też lokalne dzieje i historię. O fakcie przywrócenia praw miejskich dla Gowarczowa utraconych po Powstaniu  Styczniowym w swoim przemówieniu mówił też burmistrz Stanisław Pacocha.

Finał wydarzenia odbył się przy kaplicy św. Rocha gdzie odbyła się dalsza część inscenizacji.

Nad bezpieczeństwem czuwały zaangażowane służby m.in. lokalni druhowie i wóz strażacki OSP. Inicjatywa podobnie jak w zeszłym roku spotkała się z licznym uczestnictwem mieszkańców.

Więcej o: Uroczyste Nadanie Praw Miejskich dla Gowarczowa

Uroczyste Nadanie Praw Miejskich dla Gowarczowa

W Sylwestrowy wieczór nastąpiło wyjątkowe, historyczne dla naszej gminy wydarzenie. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z lipca 2023 z dniem 1 stycznia 2024 r. nadano status miasta miejscowości Gowarczów.

Z tej okazji odbyły się uroczystości na placu przed Urzędem Gminy. O 22.30 zebranych przywitała dyrektorka Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Gowarczowie Elwira Sibiga-Gärtner zapraszając do wspólnego świętowania. Muzycznym wydarzeniem był bardzo energetyczny i porywający koncert zespołu Dominika Wróbel & Chłopcy BigBeatowcy z polskimi przebojami z lat 70, 80, 90.

Kluczową częścią programu była inscenizacja nawiązująca do aktu lokacyjnego nadanego przez Władysława Jagiełłę w 1430 roku i wspomnienie kolejnych przełomowych dat w historii Gowarczowa. W roli króla wystąpił przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk. Nie zabrakło też ówczesnego właściciela ziem gowarczowskich Krystyna Magiero, krajczego królewskiego i dworskiej świty. Symbolicznie klucz do bram miasta od Jagiełły odebrał Burmistrz Gowarczowa Stanisław Pacocha, który w swoim przemówieniu podkreślał wagę wydarzenia jako przełomowej daty we współczesnej historii naszej gminy. Gratulacje i życzenia noworoczne popłynęły też z ust przedstawicieli gminy, urzędu i przybyłych gości: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, zastępcy wójta Pana Jana Wieruszewskiego, sekretarz gminy Pani Marzeny Dziewit, zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy – Tomasza Młynarczyka, Wicestarosty koneckiego Pana Wiesława Skowrona, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani Jolanty Pacochy, księdza proboszcza Dariusza Stańczyka.

Przy wspólnym odliczaniu do północy uroczyście odsłonięto napis Urząd Miasta i Gminy w Gowarczowie na budynku urzędu. Przyszedł czas na życzenia noworoczne i okolicznościowy tort. Po 1 w nocy zakończyła się zabawa taneczna z Djem.

Licznie zebrani mieszkańcy i goście częstowani byli specjałami serwowanymi w gminnym namiocie. Na przybyłych czekały też upominki i gadżety promocyjne.

Scenerię i klimat tworzył wspaniale oświetlony mural na budynku Centrum Kultury a mimo braku zimowej aury uczestnicy chętnie pozwali do zdjęć przy świątecznej iluminacji.