Komunikat do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Gowarczów

Komunikat do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu gminy Gowarczów

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.1469 t.j..), gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji:

1.     zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2.     przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

3. aktualnych informacji dotyczących m.in.:

– liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe,

– liczby osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków,

– liczby zawartych umów na odbiór nieczystości ciekłych,

– częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,

– ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Corocznie Wójt zobowiązany jest przekazywać sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami do WIOŚ w Kielcach i RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie i zwrot dostarczonych przez sołtysów protokołów do dnia 15 grudnia 2023 r. do Urzędu Gminy w Gowarczowie (pokój 306).

                                                                                                       Wójt Gminy Gowarczów

                                                                                                    Stanisław Pacocha