XXXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY GOWARCZÓW

Pierwsza tegoroczna nadzwyczajna XXXV sesja Rady Gminy Gowarczów, odbyła się w sali konferencyjnej UG w dniu 13 stycznia 2022. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk przywitał obecnych 14 radnych, władze gminy, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Pacochę oraz panie Sołtyski z miejscowości Kurzacze, Morzywół , Bernów.

Radni podjęli uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalili wysokość opłat. W sprawie uchwał odnośnie gospodarowania odpadami komunalnymi Radni przyjęli uchwały większością głosów.

W kolejnym rozpatrywanym punkcie sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gowarczów w okresie 1 do 12 miesięcy obowiązywania zatwierdzonej taryfy przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Na zakończenie sesji Pani Sekretarz Gminy Marzena Dziewit poinformowała o planowanym zebraniu z sołtysami celem omówienia zadań na 2022 rok. Spotkanie zostało zaplanowane na 19.01.2022 r. na godzinę 11:00 w sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy w Gowarczowie.