Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogówek”

loga instytucji biorących udział w projekcie

W dniu 29  maja br. Wójt Gminy Gowarczów złożył do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biuro PROW wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020 tytuł operacji: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogówek”.  

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie.

W związku z powyższym w dniu 2 listopada 2023 r. wójt Stanisław Pacocha wraz ze skarbnikiem gminy Justyną Płuciennik podpisali umowę o przyznaniu pomocy.

Przedmiotem inwestycji będzie doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogówek. Zostanie zakupiony sprzęt AGD oraz RTV, meble oraz zastawa stołowa. Zostaną wykonane drobne prace remontowe polegające na wyłożeniu płytek co poprawi estetykę miejsca a także ułatwi utrzymanie porządku w świetlicy, podniesie poziom bezpieczeństwa i przyczyni się do poprawy wizerunku świetlicy.  

Wartość kosztorysowa operacji  wynosi: 66 208,00 PLN.

Wartość dofinansowania operacji wynosi: 42 128,00 PLN.

Wartość wkładu własnego gminy wynosi: 24 080,00 PLN.