Zarządzenie Nr 0050.37.2024

Zarządzenie Nr 0050.37.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gowarczów
z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2024 roku

          Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust.2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023r.  poz. 571), uchwały Nr XLL/133/2023  Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok zarządzam się co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Regulamin konkursu określa uchwała Nr LII/133/2023 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok.      

§ 2

Ogłoszenie , o którym mowa w § 1 pkt. 1 podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gowarczowie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gowarczowie.  

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gowarczów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

    Stanisław Pacocha

Pełny tekst zarządzenia wraz ogłoszeniem: Zarządzenie Nr 0050.37.2024