Będą kolejne transze żywności !!!

Wójt Gminy Gowarczów wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gowarczowie informuje , że rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Nowy Podprogram 2017 zaczyna się od sierpnia 2017r.,a pierwsza dystrybucja żywności przewidywana jest na październik 2017r.

Na listę żywności należy zapisać się u pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gowarczowie wypełniając przy tym oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tutejszego Ośrodka, a chcą być objęte wsparciem w ramach Programu PO PŻ zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc lipiec 2017 r.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODPROGRAM 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ Podprogram 2017 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2017:

– pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek lub posiłków);

– działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne podopiecznych.

Zarówno dystrybucja żywności, jak i działania towarzyszące są obowiązkowe dla każdej organizacji, która zgłosi się do udziału w Programie.

W związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Kielecki Bank Żywności  realizuje Działania Towarzyszące. Są to cyklicznie działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które na celu mają włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Są to działania obowiązkowe, finansowane, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPS, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

– programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).