Więcej o: Odbiór drogi w Brzeźnicy

Odbiór drogi w Brzeźnicy

Pomimo pandemii zaplanowane inwestycje drogowe są realizowane. 05 maja odbył się odbiór drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Brzeźnica. Przebudowa obejmowała odcinek 520 m, a w zakres robót wchodziło m.in. wykonanie jezdni szerokości 4,0 m na całym odcinku oraz obustronnych poboczy szerokości 0,5 m. Inwestycja ma na celu poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na w/w odcinku brzeźnickiej drogi.

Nadzwyczajna XVIII sesja Rady Gminy Gowarczów

W środę 06 maja odbyła się XVII sesja Rady Gminy. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa radni oraz pracownicy urzędu mając na uwadze zachowanie środków ostrożności radni zachowywali odpowiedni odstęp oraz mieli zakryte usta i nosy za pomocą maseczek. W sesji uczestniczyło 13 z 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Wśród rozparzanych uchwał na uwagę zasługują uchwały dot. zmian w budżecie gminy Gowarczów na 2020 w tym np. zwiększenie dotacji celowej na szkolne pracownie informatycznych  na zakup komputerów, wprowadzono środki (blisko 60 tysięcy złotych) na zakup laptopów z program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła”, budowę kanalizacji w miejscowości Bębnów na lata 2020-2021 z dofinansowaniem unijnym.

Istotną uchwałą jest też kwestia określenia wysokości opłat za korzystanie z oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gowarczów. Pan wójt Stanisław Pacocha przychylił się do sygnałów od rodziców o przedłużenie godzin funkcjonowania przedszkola do 10 godzin. Od września br. przedszkola będą funkcjonowały dłużej, z dopłatą za korzystanie z opieki powyżej 5 godzin, gdzie od każdej rozpoczętej godziny naliczana będzie oplata 1zł.

Radni rozpatrzyli również m.in. uchwały w sprawach: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Gowarczów, planu doskonalenia form doskonalenia zawodowego czy przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gowarczów za rok 2019.

W trakcie sesji przedstawiono tez liczne sprawozdania z działalności poszczególnych komisji za 2019 rok, w tym: Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gowarczowie, Komisji Gospodarki i Finansów, Komisji Samorządowej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Niezmiennie transmisja z sesji dostępna jest na kanale youtube (uggowarczow Gowarczów )