Aktualności

POSTĘPUJĄCE PRACE PRZEBUDOWY DROGI 728

W dniu dzisiejszym w miejscowości Gowarczów miało miejsce spotkanie kontrolne przebiegu inwestycji przebudowy drogi 728 przez tą miejscowość.

Gmina Gowarczów gościła Pana Posła Mariusza Goska, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pana Tomasza Jamka, z-ce Dyr. ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji ŚZDW w Kielcach Pana Karola Rożek, Inspektora Nadzoru Pana Krzysztofa Gwóźdź, Kierownika Budowy Pana Andrzeja Stolarczyka.

Gospodarz Gminy Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz Sekretarzem Gminy Panią Marzeną Dziewit, oprowadzili gości po przebudowywanym odcinku drogi chwaląc prace w dalszym etapie realizacji. W stanie istniejącym ruch odbywa się wahadłowo, widać znaczne postępy przebudowy drogi wojewódzkiej, ten ważny ciąg komunikacji drogowej znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich kierowców na tym etapie widać już poprawiający się wizerunek miejscowości Gowarczów.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dziś w wyjątkowych okolicznościach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ze szkołą pożegnali się uczniowie klas ósmych. Nie było tradycyjnej akademii zamiast tego wręczenie nagród za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, a także zostały rozdane świadectwa ukończenia szkoły.

Uroczystości prowadził Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Paweł Skowron wraz z wychowawcami klas w dwóch oddzielnych miejscach budynku szkoły, aby zapewnić wszystkim bezpieczne warunki. Pan Wójt Stanisław Pacocha złożył zebranym na sali uczniom życzenia; „ Ostatnio zmierzyliście się z nowymi wyzwaniami, które niesie ze sobą świat przed wami kolejny etap na drodze ku dorosłości i podnoszeniu swoich umiejętności. Życzę wam, aby wasza edukacja była spełniona i owocna byście rozwijali swoje zainteresowania i pasje”.

Pozostali uczniowie szkoły swoje świadectwa odbierać będą w poszczególnych, wyznaczonych dniach dla każdej klasy w placówkach szkół.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dziś w wyjątkowych okolicznościach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ze szkołą pożegnali się uczniowie klas ósmych. Nie było tradycyjnej akademii zamiast tego wręczenie nagród za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, a także zostały rozdane świadectwa ukończenia szkoły.

Uroczystości prowadził Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Paweł Skowron wraz z wychowawcami klas w dwóch oddzielnych miejscach budynku szkoły, aby zapewnić wszystkim bezpieczne warunki. Pan Wójt Stanisław Pacocha złożył zebranym na sali uczniom życzenia; „ Ostatnio zmierzyliście się z nowymi wyzwaniami, które niesie ze sobą świat przed wami kolejny etap na drodze ku dorosłości i podnoszeniu swoich umiejętności. Życzę wam, aby wasza edukacja była spełniona i owocna byście rozwijali swoje zainteresowania i pasje”.

Pozostali uczniowie szkoły swoje świadectwa odbierać będą w poszczególnych, wyznaczonych dniach dla każdej klasy w placówkach szkół.

#gaszynchallenge za nami !

Dziękujemy za nominację Nadleśnictwu Barycz Lasy Państwowe do wzięcia udziału w akcji charytatywnej #gaszynchallenge

Do wykonania zadania Urząd Gminy w Gowarczowie nominuje:

– Urząd Gminy w Słupi Koneckiej

– Urząd Gminy w Rudzie Malanieckiej

Zadanie jest proste, nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na swojej stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10zł, jeśli wykonają to minimum 5zł na konto Tosi z poniższego linku.
Czas na wykonanie to 48h.                                           

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengetosia

Zachęcamy do Pomocy!

Spotkanie z kulturą regionu

Z początkiem czerwca 2020 w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej rozpoczęliśmy realizację projektu „Spotkanie z kulturą regionu” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu”EtnoPolska” 2020 i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ma na celu popularyzację tradycji ludowych i bogactwa kulturowego regionu wśród społeczności gminnej oraz promowanie i odkrywanie lokalnych twórców. W ramach projektu zostaną zrealizowane : Koncert zespołu ludowego „Bębnowianka” który ma zintegrować grupę i wzmocnić świadomość potrzeby funkcjonowania takiego zespołu w regionie. Wydarzenie ma być też zaproszeniem i zachęceniem gminnej społeczności do włączenia się w szeregi zespołu, ponadto koncert da możliwość zapoznania się z coraz szerszym repertuarem zespołu i pozwoli na wymianę doświadczeń z zespołami ludowymi w regionie. Warsztaty malarstwa z możliwością wyjazdów plenerowych „Pocztówka z Gowarczowa- kapliczki i budowle” prezentować będzie zabytki i ciekawe obiekty oraz wybrane kapliczki z terenu gminy, które co roku są pięknie przystrajane na wciąż żywą choć już zanikającą tradycję majowych śpiewów i modlitw pod kapliczkami. W CKiAL zostanie zorganizowany I konkurs „Lokalne RękoDZIEŁO” którego celem jest pobudzenie lokalnych twórców do działania oraz promocja w regionie. Finał projektu „Spotkanie z kulturą regionu” obfitować będzie w wiele ciekawych wydarzeń Koncert zespołów ludowych „Od Bębnowa” Ekspozycja prac „Pocztówka z Gowarczowa – kapliczki i budowle” Powiatowy konkurs rękodzieła artystycznego Zapraszamy wszystkich chętnych z terenu gminy Gowarczów. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona.

Trzydniowy maraton egzaminacyjny 2020

W dniu 16 czerwca 2020 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie rozpoczął się pierwszy dzień egzaminów, do którego przystąpiło 39 uczniów klas ósmych.

Dziś uczniowie zmagali się z językiem polskim, w kolejnych dniach napiszą egzamin z matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin rozpoczął się od przemówienia Dyrektora Szkoły Pawła Skowrona, następnie głos zabrała Sekretarz Gminy Gowarczów Marzena Dziewit słowami otuchy wsparła obecnych na sali uczniów przystępujących do egzaminu życząc spokoju, koncentracji i wiary we własne siły.

Wiemy, że czas pandemii wywołuje w was dodatkowy stres pamiętajcie o tym, że szkoła dokłada wszelkich starań, abyście czuli się bezpiecznie.

Więcej o: UMOWA NA BUDOWĘ KANALIZACJI – PODPISANA

UMOWA NA BUDOWĘ KANALIZACJI – PODPISANA

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy miało miejsce podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach Ruda Białaczowska i Bębnów, Gmina Gowarczów. Przy podpisaniu obecni byli Pan Wójt Stanisław Pacocha, Pani Skarbnik Justyna Płuciennik, wykonawca FU-H „ MARK – MAT” oraz trzech inspektorów nadzoru.

W dniu dzisiejszym został również przekazany teren budowy, a termin zakończenia inwestycji zgodnie z zawartą umową do 30.06. 2021 roku.

Więcej o: ODBIÓR DRÓG

ODBIÓR DRÓG

W gminie Gowarczów z dniem 04 czerwca 2020 do użytku oddano trzy drogi gminne publiczne, to inwestycja zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 % w miejscowościach Bernów, Kamienna Wola oraz Kupimierz.

Odbioru dokonali Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Sekretarz Gminy Marzena Dziewit, kierownik budowy Łukasz Nartowski oraz inspektor nadzoru Jerzy Michalski, a także przedstawiciele Rady Gminy Gowarczów poszczególnych sołectw, Kamienna Wola Tomasz Młynarczyk, Korytków Paweł Stańczyk, Bernów Katarzyna Wosińska.

Inwestycja została zrealizowana przez zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp.z.o.o. ,Sp.k, z siedzibą we Włoszczowej.

W sołectwie Bernów wykonano dwa odcinki drogowe, ich łączna długość liczy ok. km, koszt inwestycji to ok. 400 tysięcy złotych. Stare i utrudniające komunikację drogi zastąpiła nawierzchnia o szerokości 4,5 metra wraz z mijankami. Powstały, także pobocza i rowy. Jezdnia w Bernowie ułatwi mieszkańcom dojazd do ich posesji. Jakiś czas temu wyremontowana została, biegnąca tamtędy droga powiatowa dzięki staraniom Radnej Powiatowej Jolanty Pacochy.

Widoczna jest współpraca z Radnymi Gminy Gowarczów, a także zadowolenie mieszkańców z poprawiającego się bezpieczeństwa i trafionych inwestycji drogowych.

Wójt zapowiada przebudowę kolejnych dróg wewnętrznych w gminie, już niedługo mają zostać ogłoszone przetargi na przebudowę ulicy Partyzantów w Gowarczowie oraz ulicy wewnętrznej w Komaszycach.

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Gowarczowie zawiadamia mieszkańców Gminy Gowarczów, że w dniu 30.05.2020 r., (sobota) Gminny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie do godziny 1200

   Wójt Gminy
/-/Stanisław Pacocha

Gowarczów dnia. 26.05.2020 r.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GOWARCZÓW

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Gowarczowie informuje, że w najbliższym czasie przystąpi do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd Gminy wezwie do udzielania wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do tut. urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji. Deklaracje można złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Gowarczowie, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

W przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych (np.: nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów), należy w terminie 14 dni złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej, naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że koszty gospodarki odpadami powinny się bilansować z przychodami uzyskiwanymi od mieszkańców Gminy. Wszystkie osoby objęte systemem zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych ponosząc opłatę uzależnioną od liczby domowników, obowiązani są do uiszczenia zgodnej ze stanem faktycznym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W sytuacji, gdy jedna osoba podaje w deklaracji nieprawdziwą liczbę domowników zaniżając ją to nie gmina ponosi z tego tytułu koszty, tyko inni jej mieszkańcy. Dlatego też mając na uwadze dobro wspólne Urząd Gminy w Gowarczowie prosi o niezwłoczną korektę stosownych deklaracji.

Wójt Gminy
/-/Stanisław Pacocha