Aktualności

Utrudnienia w dostępie do sieci telefonicznej Urzędu Gminy w Gowarczowie

Urząd Gminy w Gowarczowie informuje, iż w związku z pracami przy centrali telefonicznej w dniu 11.08.2020 r. w godzinach 10:00 – 15:30 kontakt telefoniczny z urzędem będzie niemożliwy. Ograniczona będzie również dostępność usług związanych z Urzędem Stanu Cywilnego, obsługą dowodów osobistych i rejestrem PESEL. Za utrudnienia przepraszamy.

Prosimy o kontakt z urzędem za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@gowarczow.pl

Pomoc żywnościowa

Wójt Gminy Gowarczów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie uprzejmie informują, że w dniu 10 sierpnia 2020r. do Gminy Gowarczów dostarczona zostanie ostatnia  transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019/2020.

Osoby zakwalifikowane do w/w programu proszone są o zgłaszanie się po odbiór żywności w dniach 11-12 sierpień 2020 roku do budynku po starej Plebanii przy ulicy Kościelnej w Gowarczowie.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do poleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia poprzez obowiązkowe zakrycie nosa i ust oraz zachowanie odległości 1,5 m.

Zgodnie z wytycznymi MRPiPS pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikalności osoby najbardziej potrzebującej tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.1402,00zl. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00zł. dla osoby w rodzinie.

Szkolenie e-learningowe

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”.

Do pobrania

informacje o szkoleniu

harmonogram

karta zgłoszenia

Budowa kanalizacji w Rudzie Białaczowskiej i Bębnowie rozpoczęta.

W poniedziałek tj. 6 lipca 2020 r. rozpoczęły się prace polegające na budowie kanalizacji w sołectwach Ruda Białaczowska i Bębnów. Oczekiwana inwestycja w gminie Gowarczów zostanie wzbogacona o pieniądze unijne z  Gospodarki wodno-ściekowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartą umową, prace budowlane maja trwać do połowy 2021 r. O kolejnych etapach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Więcej o: Wszyscy obecni Radni Gminy głosowali za absolutorium dla Wójta Gowarczowa

Wszyscy obecni Radni Gminy głosowali za absolutorium dla Wójta Gowarczowa

W dniu 03 lipca 2020 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XIX sesja Rady Gminy Gowarczów. Niewątpliwie jej najważniejszymi punktami było udzielenie wotum zaufania oraz udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach. Radni Gminy Gowarczów zagłosowali w tych sprawach jednogłośnie i zostało udzielone wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Stanisławowi Pacocha.

Podczas tej sesji podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie z budżetu Gminy Gowarczów transportu dla dzieci i uczniów wobec których gmina nie ma obowiązku bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Gowarczów w roku szkolnym 2020/2021. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na zorganizowanie dowozu sfinansowania transportu środkami komunikacji publicznej.

W związku z likwidacją fili Szkoły Podstawowe w Kamiennej Woli został ustalony plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gowarczów oraz określenie obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku. Poza obecnymi na sesji Radnymi Gminy obecni byli również Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha, mecenas Sylwester Ziębicki, Wicedyrektor SP Iwona Kłosek, Kierownik Biblioteki Publicznej w Gowarczowie Małgorzata Mastalerz.

17 laptopów dla szkoły z projektu „Zdalna Szkoła”

Wójt Gminy Gowarczów informuje, iż w ramach projektu „Zdalna Szkoła” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Gowarczów pozyskała grant na zakup 17 laptopów dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie. Sprzęt wyposażony został w najnowszy system operacyjny Windows 10 Professional Pl. oraz pakiet biurowy Office 2019 Standard Pl.. Zakup pomoże uczniom i nauczycielom w realizacji procesu nauczania szczególnie w warunkach zdalnej pracy.

Wartość zakupionego sprzętu i oprogramowania to 54 784,20 zł. Całość projektu finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa (bez wkładu własnego JST)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POSTĘPUJĄCE PRACE PRZEBUDOWY DROGI 728

W dniu dzisiejszym w miejscowości Gowarczów miało miejsce spotkanie kontrolne przebiegu inwestycji przebudowy drogi 728 przez tą miejscowość.

Gmina Gowarczów gościła Pana Posła Mariusza Goska, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pana Tomasza Jamka, z-ce Dyr. ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji ŚZDW w Kielcach Pana Karola Rożek, Inspektora Nadzoru Pana Krzysztofa Gwóźdź, Kierownika Budowy Pana Andrzeja Stolarczyka.

Gospodarz Gminy Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz Sekretarzem Gminy Panią Marzeną Dziewit, oprowadzili gości po przebudowywanym odcinku drogi chwaląc prace w dalszym etapie realizacji. W stanie istniejącym ruch odbywa się wahadłowo, widać znaczne postępy przebudowy drogi wojewódzkiej, ten ważny ciąg komunikacji drogowej znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich kierowców na tym etapie widać już poprawiający się wizerunek miejscowości Gowarczów.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dziś w wyjątkowych okolicznościach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ze szkołą pożegnali się uczniowie klas ósmych. Nie było tradycyjnej akademii zamiast tego wręczenie nagród za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, a także zostały rozdane świadectwa ukończenia szkoły.

Uroczystości prowadził Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Paweł Skowron wraz z wychowawcami klas w dwóch oddzielnych miejscach budynku szkoły, aby zapewnić wszystkim bezpieczne warunki. Pan Wójt Stanisław Pacocha złożył zebranym na sali uczniom życzenia; „ Ostatnio zmierzyliście się z nowymi wyzwaniami, które niesie ze sobą świat przed wami kolejny etap na drodze ku dorosłości i podnoszeniu swoich umiejętności. Życzę wam, aby wasza edukacja była spełniona i owocna byście rozwijali swoje zainteresowania i pasje”.

Pozostali uczniowie szkoły swoje świadectwa odbierać będą w poszczególnych, wyznaczonych dniach dla każdej klasy w placówkach szkół.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dziś w wyjątkowych okolicznościach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ze szkołą pożegnali się uczniowie klas ósmych. Nie było tradycyjnej akademii zamiast tego wręczenie nagród za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, a także zostały rozdane świadectwa ukończenia szkoły.

Uroczystości prowadził Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Paweł Skowron wraz z wychowawcami klas w dwóch oddzielnych miejscach budynku szkoły, aby zapewnić wszystkim bezpieczne warunki. Pan Wójt Stanisław Pacocha złożył zebranym na sali uczniom życzenia; „ Ostatnio zmierzyliście się z nowymi wyzwaniami, które niesie ze sobą świat przed wami kolejny etap na drodze ku dorosłości i podnoszeniu swoich umiejętności. Życzę wam, aby wasza edukacja była spełniona i owocna byście rozwijali swoje zainteresowania i pasje”.

Pozostali uczniowie szkoły swoje świadectwa odbierać będą w poszczególnych, wyznaczonych dniach dla każdej klasy w placówkach szkół.