Komunikat do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Gowarczów

Komunikat do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu gminy Gowarczów

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.1469 t.j..), gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji:

1.     zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2.     przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

3. aktualnych informacji dotyczących m.in.:

– liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe,

– liczby osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków,

– liczby zawartych umów na odbiór nieczystości ciekłych,

– częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,

– ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Corocznie Wójt zobowiązany jest przekazywać sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami do WIOŚ w Kielcach i RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie i zwrot dostarczonych przez sołtysów protokołów do dnia 15 grudnia 2023 r. do Urzędu Gminy w Gowarczowie (pokój 306).

                                                                                                       Wójt Gminy Gowarczów

                                                                                                    Stanisław Pacocha

105 rocznica Odzyskania Niepodległości

Tradycyjnie 11 listopada w Gowarczowie uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Przed południem na cmentarzu parafialnym zebrali się przedstawiciele władz gminnych: Wójt Stanisław Pacocha wraz z małżonką Jolantą Pacocha, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk, Radni Katarzyna Sobczyńska, Agnieszka Ferensztejn, Paweł Stańczyk, Tomasz Młynarczyk, dyrektorzy jednostek gminnych m.in. szkoły: Paweł Skowron, Iwona Kłosek, Joanna Lisiewicz; GCKiB Elwira Sibiga-Gärtner, poczty sztandarowe: Gminy Gowarczów, OSP Gowarczów, OSP Giełzów, OSP Korytków, OSP Skrzyszów, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej oraz mieszkańcy. Uroczystość poprowadził ks. wikary Piotr Klepaczewski. Zebrani wspólnie oddali hołd składając wieńce, zapalając znicze i uczcili minutą ciszy.

Uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Kościoła Św. App Piotra i Pawła aby uczestniczyć w Mszy Świętej. w intencji Ojczyzny, która rozpoczęła się od odśpiewania hymn narodowego. Ksiądz Łukasz Pyszczek wygłosił homilię poświęconą rozważaniu o wartościach jakimi są Bóg, Honor, Ojczyzna. Po mszy delegacja władz i pocztów sztandarowych udała się do Kamiennej Woli gdzie przy tablicy upamiętniającej marszałka Józefa Piłsudskiego włodarze złożyli wieniec. Wójt Stanisław Pacocha w swoich przemówieniach podkreślał znaczenie i rangę tego święta w 105 rocznicę odzyskania Niepodległości wspominając trudną historię narodu i ważność zachowaniu w pamięci wszystkich odcieni z tym związanych.